Observaţii la Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii

03.08.2011
Print Friendly, PDF & Email

            Ca
un principiu general, organizaţiile semnatare
ale prezentului document au arătat în repetate rânduri, inclusiv prin luări de
poziţie publice la nivelul Uniunii Europene, că Directiva
Europeană 2006/24/EC privind păstrarea datelor
de trafic informaţional constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată al cetăţenilor[1]

            În
România, decizia Curţii Constituţionale din 8 octombrie 2009[2] a declarat o lege similară prezentului
proiect ca fiind neconstituţională
. Argumentele Curţii
s-au bazat în principal pe încălcarea dreptului la viaţă privată prin obligaţia
general aplicabilă de a păstra date care sunt legate în mod direct de
comunicaţiile private ale tuturor cetăţenilor.

            Curtea Constituţională subliniază că nu utilizarea
justificată, în condiţiile reglementate de Legea nr.298/2008, este cea care, în
sine, prejudiciază într-un mod neacceptabil exercitarea dreptului la viaţă
intimă sau libertatea de exprimare, ci obligaţia legală cu caracter
continuu, general aplicabilă, de stocare a datelor. Această operaţiune
priveşte în egală măsură pe toţi destinatarii legii, indiferent dacă au
săvârşit sau nu fapte penale sau dacă sunt sau nu subiectul unor anchete
penale, ceea ce este de natură să răstoarne prezumţia de nevinovăţie şi să
transforme a priori toţi utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice
sau de reţele publice de comunicaţii în persoane susceptibile de săvârşirea
unor infracţiuni de terorism sau a unor infracţiuni grave. Or, Legea
nr.298/2008, deşi utilizează noţiuni şi proceduri specifice dreptului penal,
are o largă aplicabilitate – practic, asupra tuturor persoanelor fizice şi
juridice utilizatoare ale serviciilor de comunicaţii electronice destinate
publicului sau de reţele publice de comunicaţii, astfel că nu poate fi
considerată ca fiind conformă prevederilor din Constituţie şi din Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare
la garantarea drepturilor la viaţă intimă, la secretul corespondenţei şi la
liberă exprimare.

            Această
problemă fundamentală
, inerentă directivei actuale, nu este rezolvată de către prezentul proiect,
astfel încât opinia noastră este că prezentul proiect ar trebui declarat
neconstituţional de către Curtea Constituţională a României.

            De
asemenea, Comisia Europeană a anunţat deja că va propune revizuirea directivei,
procesul de dezbatere urmând a fi declanşat în septembrie 2011. Considerăm că autorităţile române ar fi trebuit şi
încă trebuie să ia o poziţie publică cu privire la Directivă, afirmând în mod
ferm necesitatea revizuirii acesteia în sensul respectării dreptului la viaţă
privată al cetăţenilor europeni.
În contextul în care alte autorităţi
din alte state (ultima ar fi Senatul olandez[3])
au fost extrem de ferme în acest sens, România trebuie să ia o atitudine
consecventă cu decizia Curţii Constituţionale şi să militeze la nivel European
pentru anularea Directivei.

            Mai
mult, considerăm că autorităţile române ar
trebui să refuze implementarea acestei directive, chiar cu riscul declanşării
de către Comisia Europeană a unei proceduri de infringement împotriva României
. În Germania, un calcul a arătat că statul ar plăti
o amendă de 86 de eurocenţi/an pe cetăţean în cazul neaplicării acestei
Directive[4]. Statul
român s-ar asigura astfel că nu implementează o măsură nepopulară şi
nedemocratică şi ar deveni un actor cu o voce puternică la nivelul politicilor
europene, mai ales în condiţiile în care soarta acestei Directive pe termen
lung este încă neclară, cu un proces pe rol din Irlanda la Curtea Europeană de
Justiţie, cu o procedură de revizuire la nivelul Comisiei şi cu presiunile în
direcţia revizuirii sau anulării venite din partea statelor membre şi a
Parlamentului European. Mai mult decât atât, dincolo de problemele legate de
drepturile omului, costul direct al implementării acestei directive plătit de
cetăţenii români, prin  operatorii de comunicaţii care vor fi obligaţi să
implementeze această lege ar fi mai mult mai mare faţă de costul unei evenutale
amenzi.

            Comentariile concrete pe proiect

            Cu
toate aceastea, având în vedere cele reiterate în cadrul dezbaterii publice din
26 iulie 2011 prezentăm şi câteva observaţii şi comentarii concrete pe marginea
proiectul de lege supus spre dezbatere publică de către Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor.

0. Legea specială pentru toate cazurile de acces la datele
de trafic

            Prezentul proiect trebuie să
devină singura procedură specială prin care se poate obţine acces la datele de
trafic reţinute de către operatori de comunicaţii. În caz contrar, va continua
să planeze o incertitudine atât pentru operatorii de comunicaţii electronice,
cât şi pentru actorii din sistemul juridic cu privire la legea şi practica
aplicabilă într-un caz sau altul, în funcţie de infracţiunea cercetată.
Concret, aceasta va putea determina imposibilitatea de a folosi anumite probe
în cadrul procesului penal. Mai mult, ne vom putea afla în situaţia unei
reglementări mai dure (adică cu garanţii sporite pentru respectarea drepturilor
omului) pentru accesul la datele de trafic pentru infracţiunile grave decât
pentru cele care nu sunt grave, ceea ce ar fi contrar logicii.

            Astfel
propunem introducerea unui alineat înainte de art. 1 alin. (3) cu următoarea
formulare:

”Prezenta
lege reprezintă singura procedură legală de acces la datele de trafic informaţional
ale operatorilor de comunicaţii electronice de către autorităţile judiciare
competente pentru prevenirea,
cercetarea, descoperirea şi urmărirea infracţiunilor. Datele de trafic informaţional
stocate de către operatorii de comunicaţii electronice nu vor putea fi folosite
în alt scop decât cel prevăzut în mod expres în art. 1 alin. (1)”.

1. Excepţii de la implementare

            Dupa
cum s-a discutat în consultarea publică din 26.07.2011, estimăm că toate
costurile legate de implementarea acestei legi au şanse mari de distorsionare a
pieţei comunicaţiilor, în special pentru operatorii mici şi mijlocii de
servicii de acces la Internet. Având în vedere şi experienţa altor state în
acest sens (vezi Marea Britanie), recomandăm excluderea operatorilor de
comunicaţii electronice care au sub 100 000 de abonaţi de la implementarea
acestei legi.

            În
plus, pentru ca legea 298/2008 a creat o serie de neclarităţi în ceea ce priveşte
cine are obligaţiile de stocare, sugerăm includerea unui articol de
clarificare, de genul:

” Prezentul act
normativ nu se aplică  operatorilor de comunicaţii electronice private şi nici
furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale”

2. Securitatea
datelor reţinute

În vederea
asigurării proporţionalităţii măsurilor de reţinere a datelor şi garantării
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale indivizilor faţă de
accesarea, fără drept şi în afara cadrului legal stabilit prin prezentul
proiect de lege, a datelor reţinute de către furnizori, sunt necesare garanţii
legale referitoare la securitatea acestor date.

a)         Deşi
art.13 al proiectului de lege îşi propune să abordeze problema securităţii
datelor reţinute, considerăm că actualele prevederi nu sunt suficiente pentru
scopul urmărit, întrucât nu există nicio garanţie că protecţia şi securitatea
utilizată la nivelul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice este
suficientă pentru asigurarea securităţii datelor reţinute, iar termenul
„corespunzătoare” din formularea „măsuri tehnice şi organizatorice
corespunzătoare” este destul de vag. Considerăm că stabilirea naturii şi
gradului măsurilor de protecţie în vederea garantării securităţii datelor
reţinute nu trebuie lăsată exclusiv în sarcina furnizorilor, fără o formă de
supraveghere din partea unei autorităţi competente (a se vedea, în acest sens,
Decizia Curţii Constituţionale a Germaniei în legătură cu
neconstituţionalitatea prevederilor legale referitoare la reţinerea datelor[5]).

Astfel propunem
introducerea in textul legii a unor prevederi clare care pot asigura
securitatea colectării şi păstrării datelor, cum ar fi:

păstrarea
datelor de trafic reţinute în conformitate cu prezenta lege într-un sistem
informatic independent faţă de sistemele actuale de operare ale
operatorilor de comunicaţii electronice şi neinterconectat pentru fiecare
operator de comunicaţii electronice în parte;
obligativitatea
unui audit anual independent de securitate al acestui sistem informatic,
care să fie trimis Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal şi publicat de aceasta pe site-ul propriu;
obligativitatea
unui audit anual de respectare a vieţii private cu privire la ansamblul
procedurilor adoptate de către fiecare operator în conformitate cu
aplicarea legii 677/2001 şi respectarea art XX din Constituţie, care să
fie trimis Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal şi publicat de aceasta pe site-ul propriu;
păstrarea
datelor de trafic stocate într-un format care să nu permită citirea lor
directă (criptare);
accesul la
sistemul informatic să se poate face doar de către personalul special
autorizat al operatorului, care trebuie să extragă doar datele cerute în
baza cererii scrise a autorităţilor judiciare competente. Toate
încercările de acces (reuşite sau nu) la acest sistem informatic trebuie
înregistrate pe un suport informatic nealterabil, ca şi tipul de date
extrase;
datele
extrase să poată fi trimise doar în formatul original, criptat şi printr-un
mediu de comunicare securizat.

Aceste obligaţii
(care să fie menţionate într-un nou alineat în completarea art.13), trebuie să
fie detaliate de către  Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii şi/sau Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin norme referitoare la măsurile de
securitate care ar urma să fie aplicate de către furnizori cu privire la datele
reţinute în baza legii. În elaborarea acestor norme, autoritatea/autorităţile
ar urma să consulte furnizorii, precum şi alţi actori interesaţi. Autoritatea
trebuie să poată verifica respectarea normelor stabilite iniţial şi să poată
aplica sancţiuni în cazul încălcării respectivelor norme.

b)         Având
în vedere faptul că  securitatea datelor reţinute poate fi periclitată şi în
momentul transmiterii acestora de la furnizori către autorităţile competente,
dar şi când acestea sunt în posesia autorităţilor competente, considerăm
necesară şi stabilirea unor norme referitoare la măsurile de securitate
aplicabile în acest caz, similare cu cele de mai sus. Astfel de norme ar putea
fi detaliate tot de către autoritatea/autorităţile menţionate mai sus, iar
implementarea lor ar urma să fie obligatorie.

c)         De
asemenea, atragem atenţia asupra faptului că proiectul de lege nu menţionează
ce se întâmplă cu datele puse la dispoziţia autorităţilor competente, în ce
condiţii aceste date sunt stocate (în vederea asigurării securităţii) şi ce se
întâmplă cu ele după ce au servit scopului pentru care au fost solicitate
furnizorilor (dacă sunt şterse sau dacă sunt arhivate şi în ce condiţii).
Astfel de prevederi existau în Legea nr.298/2008, dar au fost eliminate din
noul proiect de lege şi considerăm necesară reintroducerea lor.

3. Accesul
la datele reţinute

În decizia Curţii
Constituţionale se menţionează că “garanţiile
legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute – referitoare la
excluderea conţinutului ca obiect al stocării datelor, la autorizarea motivată
şi prealabilă a preşedintelui instanţei competente să judece fapta pentru care
s-a început urmărirea penală – nu sunt suficiente şi adecvate, astfel încât să
îndepărteze teama că drepturile personale, de natură intimă, nu sunt violate,
astfel încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă”
.

Observăm că
proiectul de lege nu doar că nu conţine soluţii pentru problemele semnalate,
dar agravează situaţia prin eliminarea parţială a garanţiilor (chiar dacă
insuficiente) oferite prin legea abrogată. Astfel, prevederile din art.16 din
Legea nr.298/2008 referitoare la procedurile de solicitare, de către
autorităţile competente, a transmiterii de date reţinute şi de emitere a
autorizaţiei de solicitare a datelor reţinute nu mai apar în noul proiect de
lege, fiind înlocuite cu o prevedere vagă (alin.1 al art.6), conform căreia
furnizorii sunt obligaţi să transmită datele reţinute potrivit legii “la
solicitarea organelor judiciare sau a organelor cu atribuţii de siguranţă şi
securitate naţională, în baza autorizaţiilor emise potrivit legii […] fiind
aplicabile dispoziţiile din Codul de procedură penală şi cele din legile
speciale în materie.” Nu se specifică, însă, care sunt aceste dispoziţii (dacă
ele există) şi legi care ar urma să se aplice.

Menţionăm că
varianta în vigoare a Codului de Procedură Penală nu conţine prevederi clare
referitoare la procedurile aferente accesării datelor de trafic şi de
localizare a persoanelor fizice şi juridice reţinute de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii şi furnizori de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului.

În aceste
condiţii, şi pentru a răspunde observaţiilor formulate de către Curtea
Constituţională, care consideră că  „reglementarea
cât mai exactă a domeniului de aplicare a legii […] este cu atât mai
necesară, având în vedere, în special, natura complexă a drepturilor supuse
limitării, precum şi consecinţele pe care un eventual abuz al autorităţilor
publice le-ar putea avea asupra vieţii intime a destinatarilor săi, astfel cum
aceasta este percepută la nivelul subiectiv al fiecărui individ”
,
propunem introducerea unor prevederi care să reglementeze următoarele aspecte:

acces la date – accesul la datele
reţinute să fie posibil doar în cazul în care există o suspiciune
rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni grave,
aşa cum acestea este definită la lit.f), alin.(1) al art.2, iar măsura să
fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
(a se vedea, în acest sens, alin.1 al art.139 din Codul de Procedură
Penală);

stabilirea cu exactitate a procedurii aferente emiterii autorizaţiei în baza căreia se autorităţile
competente pot solicita accesul la datele reţinute. În acest scop pot fi
avute în vedere  prevederile fostului art.16 din Legea nr.298/2008.

transparenţă – informarea
persoanelor vizate în legătură cu accesarea şi utilizarea, de către
autorităţile competente, a datelor reţinute.  Accesarea şi utilizarea
datelor reţinute fără informarea persoanei vizate ar urma să fie posibilă
doar în cazul în care o astfel de notificare ar aduce atingere scopului
investigaţiei (ar putea fi cazul investigaţiilor desfăşurate de către
organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei şi securităţii
naţionale). În cazul investigaţiilor de natură penală, accesarea şi
utilizarea datelor reţinute fără informarea persoanei vizate ar urma să
fie posibilă doar în baza unei autorizaţii în acest sens din partea unui
organ judiciar competent. În aceste cazuri, ar trebui introdusă obligaţia
notificării ulterioare (la finalizarea investigaţiei) a persoanei vizate.

Totodată, având
în vedere necesitatea introducerii de garanţii referitoare la protecţia
persoanelor în ceea ce priveşte accesarea datelor reţinute de către furnizori,
considerăm necesară reintroducerea, în cuprinsul proiectului de lege, a
prevederilor existente în cuprinsul alin.(1) al art.19 din Legea nr.298/2008:
“orice accesare intenţionată sau transfer al datelor păstrate în conformitate
cu prezenta lege, fără autorizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 5 ani”.

4. Distrugerea
datelor reţinute, la sfârşitul perioadei de reţinere

Alin.(3) al
art.12 din proiectul de lege prevede că, „la sfârşitul perioadei de reţinere,
toate datele reţinute exlusiv în temeiul prezente legi, cu excepţia datelor
conservate conform legii, puse la dispoziţia autorităţilor competente, potrivit
legii, trebuie să fie distruse prin proceduri automatizate, ireversibil.”

Considerăm că,
din moment ce anumite date au fost puse la dispoziţia autorităţilor competente,
aflându-se, deci, în posesia acestora, ele pot fi şterse, la finalul perioadei
de reţinere, de către furnizorii de servicii reţele publice de comunicaţii
electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului.

5.  Terminologia
utilizată

Referitor la
terminologia utilizată în cuprinsul proiectului de lege, atragem atenţia asupra
următoarelor aspecte:

La art.1
alin.(1) se foloseşte sintagma „organe de stat cu atribuţii în domeniul
siguranţei naţionale”, în timp ce la art.16 alin.(1) apare sintagma
„organe cu atribuţii de siguranţă şi securitate naţională”.

Această formulare
a fost criticată de ApTI încă de la prima variantă de proiect din 2007[6] şi ne păstrăm opinia cu privire la ”textul
lacunar în ceea ce priveşte situatia similară în care accesul este facut de
“organele abilitate prin legile care
reglementează activitatea de realizare a securităţii naţionale” fără nici o
precizare suplimentară în acest sens. Credem ca se impune o explicitare a
acestora şi a situaţiilor precise în care există acces la aceste date, ca şi un
control judiciar al acestui tip de acces la datele referitoare la traficul
informational”.

De altfel şi
Curtea Connstituţională a constatat acelaşi aspect cu privire la art. 20 (”aceeaşi manieră ambiguă de redactare, neconformă cu
normele de tehnică legislativă, în ceea ce priveşte dispoziţiile art.20 din
Legea nr.298/2008”
).

Pentru evitarea
confuziilor în interpretarea prevederilor prezentului proiect de lege, este
necesară convenirea folosirii unei singure sintagme care să desemneze
autorităţile din domeniul siguranţei şi securităţii naţionale şi explicitarea
clară a acestora, ca şi a ”legilor speciale în materie” la care se face
referire.

Deşi în
titlul proiectului se foloseşte sintagma „furnizori de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de
comunicaţii”, în textul proiectului apar sintagmele „furnizori de servicii
şi reţele publice de comunicaţii electronice” şi „furnizori
de reţele publice de comunicaţii şi furnizori de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului”. Având în vedere
faptul că legea ar urma să se aplice atât furnizorilor de servicii cât şi
furnizorilor de reţele, precum şi faptul că în legislaţia în vigoare în
domeniul comunicaţiilor electronice se foloseşte sintagma „furnizori
de reţele publice de comunicaţii şi furnizori de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului” (a se vedea, spre exemplu, Legea
nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu
privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,
republicată), propunem utilizarea pe întreg parcursul legii a acestei
sintagme.

Semnatari:

ActiveWatch
– Agenţia de Monitorizare a Presei

Asociaţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Asociaţia
pentru Tehnologie şi Internet (APTI)

Centrul
pentru Jurnalism Independent (CJI)

 

[1] “Pastrarea datelor de trafic trebuie sa fie
oprita in Europa – Scrisoare deschisa catre institutiile europene – 26 ianuarie
2011” – www.activewatch.ro, www.apti.ro.

[2] DECIZIA Nr.1.258 din 8
octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a
prevederilor Legii nr.298/2008 privind retinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si
pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private în sectorul
comunicatiilor electronice; Publicată în
Monitorul Oficial nr.798 din 23.11.2009.

[3]               Vezi detalii in limba engleza la http://www.edri.org/edrigram/number9.14/dutch-senate-data-retention-evaluation

[4]               Detalii in limba engleza la http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/471/79/lang,en/

[5]               http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011en.html

[6]               Text integral disponibil la http://apti.ro/sites/default/files/20070509_opinie_APTI_legedatetrafic.pdf