Tot ce trebuie să știi despre noile proceduri ale CEDO

De la 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare o serie de modificări ale regulamentului Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), ceea ce schimbă în anumite privințe modul în care petenții care caută dreptatea europeană trebuie să se adreseze Curții. În cele ce urmează vă explicăm concret ce trebuie să conțină o cerere individuală către CEDO și ce proceduri trebuie să urmați pentru ca această cerere să vă fie admisă.

cedo (1)

Plângerile pe care le poate examina Curtea

Înainte de orice trebuie să știți exact cu ce se ocupă CEDO și care sunt limitele ei. Curtea europeană a Drepturilor Omului este o instanţă internațională. Aceasta poate examina doar plângerile prezentate de către persoane fizice, organizații și societăți care se pretind victime ale unei încălcări a drepturilor prevăzute de Convenția europeană a Drepturilor Omului. Convenția este un tratat internațional prin care un mare număr de state europene s-au angajat să protejeze anumite drepturi fundamentale. Aceste drepturi sunt enunțate în textul Convenției și al protocoalelor sale nr. 1, 4, 6, 7, 12 și 13. Aceste protocoale nu au fost acceptate decât de către anumite state.

Curtea nu poate examina orice fel de plângere. Competențele sale sunt definite prin criteriile de admisibilitate prevăzute în Convenție, criterii care precizează cine se poate adresa Curții, când și în legătură cu ce. Mai mult de 90 % dintre cererile examinate de către Curte sunt declarate inadmisibile. Prin urmare, verificați dacă plângerile dumneavoastră răspund criteriilor de admisibilitate de mai jos.

Conditiile de admisibilitate a cererilor

 Plângerile dumneavoastră se referă la atingerile aduse unuia sau mai multor drepturi prevăzute în Convenție și protocoalele sale;

 Plângerile sunt îndreptate împotriva unui stat care a ratificat Convenția și, dacă este cazul, protocolul care garantează dreptul a cărui încălcare este invocată (protocoalele nu au fost ratificate de către toate statele; verificați lista ratificărilor din Kit-ul reclamanților disponibil pe pagina de Internet a Cuții: www.echr.coe.int/applicants);

 Plângerile se referă la aspecte care angajează responsabilitatea unei autorități publice (legislativă, administrativă, judecătorească, etc.) – Curtea nu este în măsură să examineze plângeri împotriva particularilor sau organismelor private;

 Plângerile se referă la acte sau fapte survenite după data ratificării Convenției sau a protocolului respectiv de către statul pârât (datele ratificării pentru fiecare stat sunt disponibile în Kit-ul reclamanților disponibil pe pagina de Internet a Curții: www.echr.coe.int/applicants);

 Sunteți afectat personal și direct de încălcarea unui drept fundamental (aveți „calitatea de victimă”);

 Ați permis instanțelor interne să remedieze încălcarea drepturilor dumneavoastră (”epuizarea căilor de recurs interne”) – ceea ce înseamnă în general că, înainte de a sesiza Curtea, trebuie să vă fi adresat cu aceleași capete de cerere instanțelor naționale, inclusiv celei mai înalte dintre ele, și că, în acest cadru, ați respectat toate regulile naționale de procedură, mai ales termenele. Nu aveți în schimb obligația de a exercita căile de recurs care nu sunt efective, nici căile de recurs discreționare sau extraordinare care nu fac parte din procedurile de recurs normale;

 Ați sesizat Curtea cu cererea dumneavoastră completă într-un termen de șase luni de la data deciziei interne definitive/irevocabile. Termenul de șase luni începe în mod normal să curgă de la data la care cea mai înaltă instanță națională competentă și-a pronunțat decizia sau de la data la care a existat posibilitatea efectivă, pentru dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră, de a lua cunostință de textul integral al acestei decizii. În cazul în care nu există o cale de recurs efectivă cu privire la un capăt de cerere, termenul de șase luni începe să curgă de la data actului, faptului sau deciziei de care vă plângeți.

Termenul de șase luni este întrerupt doar de trimiterea către Curte a unei cereri complete care răspunde exigențelor articolului 47 din regulamentul Curții (detaliat mai jos). Termenul de șase luni ia sfârșit în ultima zi a celor șase luni, chiar dacă acesată zi este o duminică sau o zi de sărbătoare. Deci, formularul de cerere însoțit de toate informațiile și documentele necesare trebuie trimise Curții cel mai târziu în ultima zi a termenului de șase luni: asigurați-vă, așadar, că le trimiteți prin poștă din timp;

 Capetele dumneavoastră de cerere se bazează pe dovezi solide: trebuie să expuneți clar ce vi s-a întâmplat și să aduceți în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră documente, decizii, rapoarte medicale, declarații de martori și alte înscrisuri doveditoare;

 Sunteți în măsură să demonstrați că faptele în legătură cu care vă plângeți au adus o atingere nejustificată unui drept fundamental. Nu vă puteți plânge pur şi simplu de o decizie pe care o considerați nedreaptă sau greșită. Curtea nu este o instanță de apel împotriva deciziilor instanțelor naționale și deci nu le poate nici anula, nici modifica;

 Capetele dumneavoastră de cerere nu au fost deja examinate de către Curte sau o altă instanță internațională. Luați în considerare faptul că zeci de mii de cereri sunt trimise Curții în fiecare an. Curtea nu dispune de resursele necesare pentru a examina plângeri nesemnificative sau repetate, fără obiect serios – nu-i revine unei instanțe internaționale să examineze astfel de cereri. Astfel de plângeri sunt respinse ca fiind abuzive, la fel ca și plângerile în care reclamanții utilizează un limbaj jignitor sau injurios.

Cererea poate de asemenea fi respinsă atunci când următoarele elemente sunt reunite: faptele în legătură cu care se plânge reclamantul nu i-au cauzat un prejudiciu real și important, nu ridică noi problematici cu privire la drepturile omului care ar necesita o examinare la nivel internațional și au fost deja examinate de către o instanță internă.

Pentru a afla mai multe despre aceste criterii, puteți consulta un avocat sau pagina de Internet a Curții unde veți găsi informații referitoare la criteriile de admisibilitate și răspunsuri la întrebări recurente.

Ce trebuie să conțină cererea către CEDO

Articolul 47  din Regulamentul Curţii este cel care detaliază conţinutul unei cereri individuale pe care un petent trebuie s-o adreseze CEDO ca să ceară judecarea cauzei sale:

1. Fiecare cerere trebuie prezentată pe formularul pus la dispoziţie de grefă, cu excepţia cazului în care Curtea decide altfel. Cererea trebuie să conțină toate informațiile cerute în părțile pertinente ale formularului și trebuie să indice:

Informatii de baza

 

(a) numele, data naşterii, naţionalitatea şi adresa reclamantului; în cazul în care reclamantul este o persoană juridică: numele complet, data constituirii sau a înregistrării, numărul oficial de înregistrare (dacă există) și adresa oficială;

(b) dacă este cazul, numele, profesia, adresa, numerele de telefon și fax și adresa electronică a reprezentantului său;

(c) Partea sau Părţile contractante împotriva căreia sau cărora este îndreptată cererea;

(d) o expunere concisă și lizibilă a faptelor;

(e) o expunere concisă și lizibilă a încălcării sau a încălcărilor pretinse ale Convenţiei precum şi a argumentelor pertinente; şi

(f) o expunere concisă și lizibilă referitoare la respectarea de către reclamant a criteriilor de admisibilitate prevăzute de art. 35 paragraful 1 din Convenţie;

2. a) Toate informațiile menționate mai sus trebuie expuse în părțile corespunzătoare ale formularului de cerere și trebuie să fie suficiente pentru a permite Curții să identifice, fără ca aceasta să consulte alte documente, natura și obiectul cererii.

b) Reclamantul poate însă completa aceste informații anexând la formularul de cerere un document separat de maxim 20 de pagini care să conțină o expunere detaliată a faptelor, a pretinselor încălcări ale Convenției și a argumentelor pertinente.

3.1. Formularul de cerere trebuie semnat de către reclamant sau de către reprezentantul său și trebuie însoțit de:

Acte ce completeaza cererea

a) copii ale documentelor aferente deciziilor sau măsurilor contestate, fie ele de natură judiciară sau de altă natură;

b) copii ale documentelor și deciziilor care demonstrează că reclamantul a epuizat căile de recurs interne și că a respectat termenul stabilit de art. 35 paragraful 1 din Convenție;

c) dacă este cazul, copii ale documentelor referitoare la alte proceduri internaționale de anchetă sau de reglementare ;

d) dacă reclamantul este reprezentat, de originalul procurii sau al mandatului semnat de către reclamant.

3.2. Documentele prezentate în sprijinul cererii trebuie să figureze pe o listă în ordine cronologică, să poarte numere consecutive și să fie clar identificate.

4. Reclamantul care nu doreşte ca identitatea sa să fie făcută publică trebuie să precizeze aceasta şi să prezinte o expunere a motivelor care justifică derogarea de la regula publicităţii procedurii în fața Curții. Aceasta din urmă poate autoriza anonimatul sau poate decide să-l acorde din oficiu.

5.1. În cazul nerespectării acestor obligații, cererea nu va fi examinată de către Curte, cu excepţia cazurilor în care:

Exceptii

a) reclamantul a furnizat o explicație satisfăcătoare cu privire la nerespectarea respectivei obligații;

b) cererea privește solicitarea unei măsuri provizorii;

c) Curtea decide altfel, la cererea reclamantului sau din oficiu.

5.2. Curtea poate în orice moment să solicite unui reclamant să transmită într-un termen determinat orice informație sau document utile în forma sau maniera considerate adecvate.

6. a) Cererea este considerată introdusă la data la care formularul de cerere care satisface exigențele impuse de prezentul articol de față este expediat Curții. Data expedierii este considerată data ștampilei poștei.

b) Dacă consideră justificat, Curtea poate decide să rețină o altă dată ca dată a introducerii cererii.

7. Reclamantul trebuie să informeze Curtea cu privire la schimbarea adresei sale și în legătură cu orice fapt pertinent în examinarea cererii sale.

 

Descarcă formularul pentru cererile adresate CEDO

Descarcă noul formular CEDO 2016

Acest document este un formular și trebuie salvat local (pe computer) înainte de a fi completat. Nu poate fi deschis direct în browser

Cum se completează formularul de cerere

 

Scrieți citeț – Este de preferat să dactilografiați răspunsurile.

Completați toate rubricile aplicabile situației dvs – În caz contrar, formularul dumneavoastră va fi considerat incomplet și va fi refuzat.

Nu utilizați simboluri sau abrevieri; exprimați-vă clar; folosiți cuvinte întregi.

Fiți concis

Limba

Limbile oficiale ale Curții sunt franceza și engleza dar, dacă vă este mai simplu, puteţi de asemenea scrie grefei în limba oficială a unuia dintre statele care au ratificat Convenția. În faza inițială a procedurii, este posibil să primiți din partea Curții scrisori redactate în această din urmă limbă. Luați însă în considerare că într-un stadiu ulterior al procedurii, mai precis dacă guvernul pârât este invitat de către Curte să prezinte observații scrise cu privire la capetele dumneavoastră de cerere, toată corespondența care vă va fi trimisă de către Curte va fi redactată în franceză sau engleză. În plus, dumneavoastră sau reprezentantului dumneavoastră, vi se va cere de asemenea să utilizați franceza sau engleza în observațiile dumneavoastră.

 

Formularul de cerere – rubrică cu rubrică

 

Dacă între Curte și dumneavoastră a existat deja un schimb de corespondență cu privire la același subiect și ați primit un lot de etichete conținând un cod de bare, lipiți o etichetă în locul special prevăzut pentru aceasta în partea stângă sus a primei pagini a formularului.

Reclamantul

Această parte se aplică reclamanților persoane fizice și nu reclamanților persoane juridice, cum ar fi de exemplu societăți sau asociații.

1-8. Dacă există mai mult de un reclamant, trebuie indicate informațiile care corespund fiecărui reclamant în parte, utilizând o foaie separată și numerotându-i. A se vedea de asemenea „Cereri grupate și mai mulţi reclamanți” de mai jos.

Reclamantul (organizație)

Această parte se aplică reclamanților persoane juridice (societăți, organizații neguvernamentale, asociații, etc.).

9-15. Trebuie indicate identitatea și coordonatele organizației reclamante. Dacă există mai mult de o organizație, trebuie indicate toate informațiile pentru fiecare dintre ele în parte utilizând o foaie separată și numerotându-le.

Număr de înmatriculare: trebuie indicat aici numărul de înmatriculare, identificare sau înscriere într-un registru oficial, dacă este cazul.

Trebuie, de asemenea, indicată data înregistrării, constituirii sau înfiinţării organizației în scopul de a facilita identificarea ei.

Cereri grupate și mai mulţi reclamanți

Dacă un reclamant sau un reprezentant introduce în numele mai multor reclamanți cereri referitoare la fapte diferite, trebuie utilizat un formular separat pentru fiecare reclamant în parte, indicând toate informațiile și documentele necesare referitoare la fiecare reclamant în formularul corespunzător.

Atunci când există mai mult de cinci reclamanți, reprezentantul trebuie să trimită, pe lângă formularele de cerere și documentele corespunzătoare, un tabel recapitulativ conținând numele și coordonatele fiecărui reclamant. Un exemplu de astfel de tabel poate fi descărcat de pe pagina de Internet a Curții. În cazul în care reprezentantul este avocat, acest tabel trebuie trimis și pe suport electronic (CD-ROM sau suport USB).

În situația în care cazul se referă la un număr mare de reclamanți sau de cereri, grefa poate solicita reclamanților sau reprezentanților lor să transmită textele observațiilor și declarațiilor sau documentele lor pe cale electronică sau pe o altă cale. Mai mult, Curtea poate solicita reclamanților sau reprezentanților lor să întreprindă alte măsuri care să faciliteze procesarea eficace și rapidă a cererilor.

Consecința nerespectării instrucțiunilor grefei cu privire la forma și prezentarea cererilor grupate sau cererilor introduse de către mai mulți reclamanți poate fi neexaminarea acestora de către Curte.

Reprezentantul/reprezentanții reclamantului

Reprezentant care nu este avocat

16-23. Unii reclamanți aleg să nu participe ei înșiși la procedură sau nu sunt în măsură să o facă, din motive, de exemplu, de sănătate sau incapacitate. Acești reclamanți pot fi reprezentați de către o persoană fară experiență juridică. De exemplu, un părinte își poate reprezenta copilul; un tutore, un membru de familie sau un partener poate reprezenta o persoană care, din motive de ordin practic sau medical, întâmpină greutăți în a participa la procedură (de exemplu un reclamant spitalizat sau încarcerat). Trebuie indicate motivul pentru care reprezentantul îl reprezintă pe reclamant sau relația dintre ei, precum și identitatea și coordonatele reprezentantului.

Reprezentant oficial sau persoană competentă să acționeze în numele unei organizații reclamante 16-23. O organizație reclamantă trebuie să acționeze prin intermediul unui persoane cu care poate coresponda Curtea (ex. responsabil de societate, președinte sau director). Această persoană trebuie, în măsura în care este posibil, să furnizeze dovezi (documente) care atestă dreptul său de a reprezenta organizația reclamantă.

Avocat

24-40. Numele și coordonatele complete ale avocatului care reprezintă reclamantul în fața Curții trebuie menționate. În momentul introducerii cererii, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie, dar este totuși recomandată. Dacă cererea ajunge într-un stadiu al procedurii în care reprezentarea devine obligatorie, reclamantul este informat despre aceasta. În acest stadiu, după ce Curtea a hotărât să comunice cererea guvernului pârât pentru a obține observațiile scrise ale acestuia, reclamantul poate avea dreptul la asistență judiciară dacă nu are mijloacele de a se achita de onorariile de avocat și dacă acordarea unui astfel de ajutor financiar este considerată necesară pentru buna desfășurare a cazului. Reclamantul este informat din timp asupra pașilor pe care trebuie să-i urmeze în acest sens.

Procura

31. Reclamantul individual trebuie să semneze procura care îl împuternicește pe reprezentant să acționeze în numele său, cu excepția cazului în care nu este în măsură să semneze pentru că, de exemplu, este minor sau nu are capacitate juridică. Dacă un reprezentant, care nu este avocat, împuternicește un avocat să reprezinte un reclamant care nu este în măsură să semneze procura, reprezentantul trebuie să semneze procura în numele reclamantului.

31. Reprezentantul unei organizații reclamante trebuie să semneze procura care împuternicește un avocat să acționeze în numele organizației respective.

32. Data care trebuie menționată la această rubrică este data la care reclamantul individual sau reprezentantul organizației reclamante semnează procura.

Statul sau statele împotriva căruia/cărora este îndreptată cererea

33. Bifați căsuța/căsuțele care corespunde/corespund statului/statelor împotriva căruia/cărora este îndreptată cererea. Este vorba despre statul sau statele pe care îl/le considerați responsabil/responsabile de faptele de care vă plângeți. Luați în considerare faptul că plângerile cu care este sesizată Curtea nu pot fi îndreptate decât împotriva statelor care figurează în această listă. Aceste state au aderat la Convenție.

Obiectul cererii

34-40. Fiți concis. Menționați aici informațiile esențiale cu privire la cazul dumneavoastră: faptele și deciziile esențiale și felul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate. Nu menționați circumstanțele nepertinente și nici chestiunile secundare. Nu vă folosiți de citate lungi ci faceți trimitere mai degrabă la un document anexat. Faptele cu privire la cazul dumneavoastră și capetele de cerere trebuie expuse în spațiul prevăzut în acest scop în formularul de cerere și trebuie să permită Curții să identifice natura și obiectul cererii fără să consulte alte documente.

Reclamanții pot anexa la formularul de cerere explicații suplimentare cu privire la fapte și la capetele lor de cerere, însă aceste explicații suplimentare nu pot depăși mai mult de 20 de pagini în total (acest număr nu include deciziile și documentele ce trebuie anexate). Luați în considerare că, dacă cererea este comunicată guvernului pârât pentru observații, reclamantul va fi invitat să răspundă de manieră detaliată.

Observațiile trebuie sa fie:

 perfect lizibile,

 redactate într-un format care să fie de cel puțin 12 în corpul textului și 10 în notele de

subsol – dacă documentele sunt dactilografiate,

 în format A4 și cu o margine de cel puțin 3,5 cm dacă este vorba de anexe,

 numerotate consecutiv,

 separate în paragrafe numerotate.

În principiu, toate informațiile din formularul de cerere și documentele transmise grefei, inclusiv toate informațiile cu privire la reclamant și la terți, sunt accesibile publicului. Între altele, aceste informații ar putea figura în HUDOC, baza de date a Curții accesibilă pe Internet, în cazul în care fac parte dintr-o expunere a faptelor redactată în vederea comunicării cererii guvernului pârât, o decizie cu privire la admisibilitatea cererii, o decizie de radiere de pe rol sau o hotărâre. Așadar, sunteți invitat să ne transmiteți doar acele informații cu privire la viața dumneavoastră privată sau cea a terților care sunt esențiale pentru înţelegerea cauzei.

De altfel, dacă doriți ca identitatea dumneavoastră să nu fie făcută publică, trebuie să precizați acest lucru și să expuneți motivele care justifică derogarea de la regula publicităţii procedurii. Curtea poate acorda anonimatul în cazuri excepționale și bine întemeiate.

Expunerea faptelor

34-36. Fiți clar și concis. Faceți referire la date exacte. Relatați faptele în ordine cronologică: expuneți evenimentele în ordinea în care au survenit. În cazul în care capetele dumneavoastră de cerere se referă la mai multe chestiuni diferite (de exemplu, mai multe proceduri diferite), tratați fiecare chestiune factuală separat.

Trebuie să furnizați documente în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră, în special copii ale deciziilor pertinente și ale documentelor care atestă măsura sau măsurile de care vă plângeți (de exemplu, o decizie de expulzare sau de îndepărtare de pe teritoriu). Trebuie să furnizați de asemenea documente în sprijinul plângerilor dumneavoastră (rapoarte medicale, declarații de martori, încheieri de instanţă, titluri de proprietate, rapoarte de detenție, etc.). Dacă nu puteți obține copii ale unor anumite documente, trebuie să explicați de ce.

Expunerea pretinsei/pretinselor încălcări a/ale Convenției și/sau a/ale Protocoalelor și argumentele în sprijinul acesteia/acestora

37. Trebuie să precizați, pentru fiecare capăt de cerere, articolul din Convenție sau Protocoale pe care îl invocați și să explicați pe scurt în ce fel a fost încălcată această dispoziție. Explicați cât mai precis posibil care este plângerea dumneavoastră cu privire la Convenție. Indicați care este dispoziția din Convenție pe care o invocați și explicați cum anume faptele pe care le-ați expus încalcă această dispoziție. Aceste explicații sunt necesare pentru fiecare capăt de cerere formulat.

Exemplu:

Articolul 6 paragraful 1: procedura civilă cu privire la cererea mea de indemnizare a fost excesiv de lungă pentru că a durat mai mult de zece ani, din 10 ianuarie 2002 până în 25 aprilie 2012.

Informații cu privire la epuizarea căilor de recurs interne

În cadrul acestei rubrici, trebuie să arătați că ați oferit statului pârât posibilitatea de a remedia situația dumneavoastră înainte de vă adresa instanței internaționale care este Curtea: trebuie deci să explicați că v-ați prevalat de toate căile de recurs efectiv disponibile în statul respectiv.

Pentru fiecare capăt de cerere invocat în baza Convenției sau al Protocoalelor, indicați:

 data exactă a deciziei definitive/irevocabile, instanța care a pronunțat-o și natura deciziei;

 datele deciziilor jurisdicțiilor sau instanțelor inferioare care au condus la adoptarea deciziei

definitive/irevocabile și

 numărul de dosar al cauzei dumneavoastră în cadrul procedurii interne.

Nu uitați să anexați copii ale tuturor deciziilor pronunțate de către tribunale sau alte instanțe interne, începând cu instanța inferioară până la cea mai înaltă. Trebuie să furnizați de asemenea copii ale solicitărilor, cererilor și motivelor de apel şi recurs pe care le-ați prezentat instanțelor pentru a arăta că ați invocat, în substanță, la toate nivelurile, capetele de cerere cu privire la încălcarea Convenției

Trebuie de asemenea să demonstrați că ați sesizat Curtea cu fiecare capăt de cerere într-un termen de șase luni de la data deciziei definitive/irevocabile pronunțate de instanța națională cu privire la capătul de cerere respectiv. Este, deci, esențial să precizați data deciziei definitive/irevocabile.

Printre altele, trebuie să furnizați o dovadă în această privință, fie trimițând o copie a deciziei care menționează data, fie, în cazul în care nu ați primit o copie a deciziei definitive/irevocabile în ziua în care a fost ea pronunțată sau a devenit publică, trimițând o dovadă a datei la care a existat posibilitatea efectivă, pentru dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră, de a lua cunostință de textul integral al acestei decizii (de exemplu, o dovadă a datei redactării). Dacă nu există nicio cale de recurs, trebuie să arătați că sesizați Curtea într-un termen de șase luni de la data actului, măsurii sau deciziei de care vă plângeți și să furnizați copii ale documentelor care atestă data acestui act, acestei măsurii sau acestei decizii.

39-40. Indicați aici dacă există o cale de recurs de care nu v-ați prevalat. Dacă da, precizați motivele pentru care nu ați facut-o.

Găsiți alte informații utile cu privire la epuizarea căilor de recurs interne și respectarea termenului de șase luni în Ghidul practic cu privire la admisibilitate disponibil pe pagina Internet a Curții (www.echr.coe.int/applicants).

Informații referitoare la alte instanțe internaționale care examinează sau au examinat dosarul (dacă este cazul)

41-42. Trebuie să precizați dacă ați supus capetele dumneavoastră de cerere unei alte instanțe internaționale de anchetă sau de soluţionare a diferendelor (de exemplu, Organizația Internațională a Muncii din cadrul Națiunilor Unite sau unei alte comisii internaționale de arbitraj). Dacă da, trebuie să precizați despre care instanță este vorba și să indicați detaliile tuturor procedurilor inițiate și toate deciziile pronunțate. Trebuie să transmiteți, de asemenea, copii ale tuturor deciziilor și documentelor pertinente.

43-44. Cereri anterioare în fața Curții (cereri încheiate sau pendinte) Trebuie să precizați dacă reclamantul a sesizat Curtea anterior și, dacă da, să precizați numărul sau numerele de cerere. Aceste elemente sunt esențiale și permit Curții să clasifice, să identifice și să examineze cererile introduse în numele aceluiași reclamant.

Lista documentelor anexate

45. Trebuie să anexați o listă numerotată și cronologică a tuturor hotărârilor judecătoreşti sau a altor decizii menționate la rubricile E, F, G și H din formularul de cerere precum și a tuturor documentelor pe care doriți să le ia în considerare Curtea cu titlu de element probator în spijinul susţinerilor dumneavoastră de încălcare a Convenției (încheieri, declarații de martori, rapoarte medicale, etc.).

Trebuie să anexați copii complete și lizibile ale tuturor documentelor. Nici un document nu vă va fi restituit. Este deci în interesul dumneavoastră să transmiteți Curții copii și nu originale.

Documentele trebuie să fie NEAPĂRAT:

 aranjate în funcţie de dată și de procedură,

 numerotate consecutiv,

 necapsate, nelegate și nelipite.

Atenţie : Le revine reclamanților să ia din timp măsurile necesare pentru a obține toate informațiile și documentele necesare pentru prezentarea unei cereri complete. Dacă lipsesc unul sau mai multe documente necesare, cererea nu va fi considerată completă și nu va fi examinată de către Curte, cu excepția cazului în care ați explicat în mod satisfăcător de ce nu ați fost în măsură să furnizați documentul/documentele lipsă.

Declarația și semnătura

47-48. Declarația trebuie semnată de către reclamant sau reprezentantul mandatat de către reclamant. Nicio altă persoană nu o poate semna.

49. Desemnarea destinatarului corespondenței

Grefa va putea purta corespondenţă doar cu reclamantul sau reprezentantul acestuia. În cazul în care există mai mulți reclamanți în cadrul aceleiași cereri și aceștia nu sunt reprezentați, unul dintre ei trebuie desemnat ca destinatar al corespondenței. În cazul în care reclamantul este reprezentat, grefa va coresponda doar cu reprezentantul. În plus, în cazul în care reclamantul are mai mulți avocați trebuie să îl desemneze pe cel care va purta corespondenţă cu grefa.

Introducerea și procesarea cererii

Curtea poate fi sesizată doar prin poștă (nu și prin telefon). Aceasta înseamnă că originalul formularului de cerere cu semnătura/semnăturile reclamnatului/reclamanților și/sau reprezentantului/reprezentanților împuternicit/împuterniciţi trebuie trimis prin poștă. O cerere transmisă doar prin fax nu este considerată completă, Curtea trebuie să primească originalul semnat al formularului de cerere. Este inutil să vă prezentați la Strasbourg în persoană pentru a vă expune cazul oral.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe pagina Internat a Curții (www.echr.coe.int/applicants).

Trimiteți formularul de cerere la următoarea adresă:

Monsieur le Greffier de la

Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

Procesarea cererii

Un dosar este deschis și scrisorile și documentele primite de către Curte sunt incluse în acesta doar la primirea unei cereri complete care să includă toate documentele necesare.

La primirea unui formular de cerere, grefa Curții verifică dacă acesta conține toate informațiile și documentele necesare. În caz contrar, veți primi un răspuns care precizează că articolul 47 din regulamentul Curții nu a fost respectat, că nu a fost creat un dosar și că documentele dumneavoastră nu au fost păstrate. Aveți atunci posibilitatea de a transmite o nouă cerere și deci să trimiteți un nou formular de cerere completat și însoțit de toate documentele și deciziile pertinente, incluzând şi informațiile pe care le-ați furnizat prima dată. Niciun dosar incomplet nu este acceptat.

Grefa nu vă poate furniza informații cu privire la regulile de drept ale statului în legătură cu care vă plângeți și nici nu poate acorda consultații juridice cu privire la aplicarea și interpretarea dreptului național.

Atunci când trimiteți cererea, păstrați o copie a formularului completat precum și documentele originale. Astfel, dacă grefa vă informează că cererea este incompletă, vă va fi mai simplu să introduceți o nouă cerere completă în cel mai scurt timp (dacă doriți). Dacă cererea sa este respinsă ca incompletă, nimic nu garantează reclamantului că va dispune de timp suficient să transmită o alta înainte de expirarea termenului de șase luni. Trebuie deci să transmiteți din timp o cerere completă însoțită de documentele necesare.

Dacă cererea dumneavoatră este completă, este posibil să primiți un răspuns din partea grefei precizând că un dosar a fost deschis (al cărui număr va trebui menționat în toată corespondența ulterioară) pe numele dumneavoastră și un lot de etichete cu cod de bare (pe care trebuie să le lipiți pe toată corespondența ulterioară).

Este posibil, de asemenea, ca grefa să vă solicite și alte informații sau precizări. Este în interesul dumneavoastră să răspundeți rapid la scrisorile grefei deoarece dosarele nou deschise rămase inactive sunt distruse după șase luni. În plus, atunci când o cerere este atribuită Curții pentru a fi examinată, întârzierea sau lipsa unui răspuns la scrisorile grefei sau necomunicarea informațiilor și documentelor solicitate pot fi considerate ca o lipsă de interes din partea dumneavoastră de a continua procedura cu privire la cererea dumneavoastră și pot avea ca urmare neexaminarea acestei cereri de către Curte, declararea ei inadmisibilă sau radierea ei de pe rol.

Examinarea dosarului dumneavoastră este gratuită. Veți fi informat sistematic cu privire la orice decizie a Curții în legătură cu dosarul dumneavoastră.

Află ce se întâmplă după o condamnare la CEDO și cine este responsabil cu supravegherea implementării hotărârilor curții. Un video explicativ în limba română.

Tags:

55 Responses to “Tot ce trebuie să știi despre noile proceduri ale CEDO”

 1. Agache Aurel Dionisie 27/03/2014 6:27 PM #

  Dacă, în martie 2014 o persoană nu a folosit noul formular de la CEDO ci a trimis un formular vechi(de dinainte de 01 ianuarie 2014), plângerea respectivă va fi luată în considerare?
  Vă mulțumesc pentru răspuns

  • APADOR-CH 10/04/2014 2:08 PM #

   Într-adevăr, plângerea nu va fi luată în considerare, dar dacă încă sunteți în termen e bine să completați urgent noul formular și să-l trimiteți. Succes!

 2. rafael 27/04/2014 4:45 PM #

  As dori sa stiu ce trebuie trecut la exact la rubrica G, cum trec documentele anexate daca am mai mult de 25 de file si unde trebuie sa mentionez ce despagubiri solicit de la CEDO.In vechiul formular lucrurile erau mai clare.
  Multumesc.

  • APADOR-CH 28/04/2014 11:58 AM #

   1. La punctul G. 38 se vor trece articolele din Convenția Europeană (Capetele de cerere) – alăturat hotărârile din intern prin care faceți dovada că ați epuizat căile interne de atac.
   2. Dacă aveți mai mult de 25 de documente anexate veți face o precizare separată -un doc word pe care îl anexați formularului de plângere.
   3. În noul formular nu se mai precizează cuantumul despăgubirilor solicitate. Formularea pretențiilor materiale și morale se face la momentul răspunsului la observațiile guvernului, după ce cererea este declarată admisibilă.

 3. Petre Alexandru 13/08/2014 1:44 PM #

  Aţi dat un răspuns conform căruia:
  „3. În noul formular nu se mai precizează cuantumul despăgubirilor solicitate. Formularea pretențiilor materiale și morale se face la momentul răspunsului la observațiile guvernului, după ce cererea este declarată admisibilă.”
  Cu toate acestea regulamentul CEDO precizează:
  „JUST SATISFACTION CLAIMS
  II. Submitting claims for just satisfaction: formal requirements
  5. Time-limits and other formal requirements for submitting claims for just satisfaction are laid down in Rule 60 of the Rules of Court, which, in relevant part, provides as follows:
  1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.
  2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for the submission of the applicant’s observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.
  3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs the Chamber may reject the claims in whole or in part.”
  Eu am înţeles din aceste prevederi că este OBLIGATORIU să îţi precizezi „pretenţiile” financiare.
  Nu cumva trebuie anexat la cererea principală un document în care să îţi expui prejudiciile suferite astfel încât să respecţi cele de mai sus ?
  P.S. unde pot găsi varianta în limba română a acestor prevederi ?

  Mulţumesc anticipat,
  ing. A. PETRE

  • APADOR-CH 14/10/2014 10:38 AM #

   Prevederile la care faceți referire din Regulamentul CEDO se aplică cererilor admisibile, la momentul în care reclamantul trebuie să își
   precizeze pretențiile financiare (daune morale și materiale) în temeiul art.41 atunci când răspunde la Observațiile Guvernului.
   La momentul completării formularului de cerere nu mai este necesar să menționați aceste pretenții.
   Dacă veți formula un document atașat formularului standard, Curtea nu îl va lua în considerare.

 4. liviu 21/09/2014 10:50 PM #

  Ma intereseaza termenul maxim de depunere de la data cand decizia a ramas definitiva, eu am depus si contestatie in anulare se ia in considerare ultima decizie a instantei?
  Am doua chestiuni diferite:
  1. incalcarea dreptului de-a beneficia de un proces echitabil
  2. O amenda administrativa la care am depus contestatie in termen si nu am primit raspuns nici acum
  Le pot pune pe amandoua in aceeasi cerere?

  • APADOR-CH 14/10/2014 10:36 AM #

   1. Termenul de 6 luni se calculează de la data deciziei din recurs. Nu
   se ia în calcul contestația în anulare.
   2. Completați 2 formulare dacă aveți 2 plângeri diferite. Vă sfătuim să
   le trimiteți în plicuri diferite.

 5. Burca Felix Grigoras 07/10/2014 5:51 PM #

  am si eu o problema legata de CEDO
  am introdus o cerere CEDO prin 2004, iar corespondetna am tinut-o prin intermediul unui avocat din Bucuresti
  problema mea: doresc sa schimb adresa mea de corespondenta cu CEDO intrucat de ceva timp am rupt legatura cu avocatul care ma reprezenta
  ce formular trebuie sa trimit pentru schimbarea adresei de corespondenta?

  • APADOR-CH 14/10/2014 10:35 AM #

   Puteți schimba adresa de corespondență dacă revocați procura de
   reprezentare dată avocatului. Până la acel moment corespondența se va
   purta cu avocatul dvs. Nu aveți nevoie de un formular special, veți trimite o
   scrisoarea la Curte în care veți menționa nr de cerere și solicitarea dvs.

 6. Stefan 29/11/2014 8:58 PM #

  In anii 2009 si 2013 am depus 2 plangeri la CEDO. As dori sa stiu daca aceste cereri, pe numele de SUBULICA STEFAN, au fost inregistrate si cu ce numere de dosar de catre grefa CEDO de la Stasbourg.
  Va multumesc pentru intelegere !
  Cu stima, Stefan

 7. Raluca 08/12/2014 10:55 PM #

  Am doua intrebari legate de aceste proceduri:
  1. Copiile documentelor anexate trebuie conformate „Conform cu originalul” si semnate de mine, ca in fata instantelor interne?
  2.Am citit ca se poate cere Curtii acordarea de asistenta juridica gratuita (in anumite conditii); cererea prin care se solicita asistenta gratuita si decontarea cheltuielilor se face o data cu introducerea cererii sau ulterior?
  Va multumesc anticipat!
  Raluca

  • APADOR-CH 09/12/2014 5:14 PM #

   1. Art. 47/1 par. 3.1 din Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului se
   referă doar la „copii” de pe documente, fără altă determinare, deci e vorba de copii
   simple (fotocopii, xeroxuri), necertificate fiecare în parte. Dar la finalul
   formularului de cerere există o formulă de încheiere care constituie o certificare
   generală pentru exactitatea tuturor informațiilor din cerere, deci și a copiilor:
   „Declar pe onoare și în deplină cunoștință de cauză că informațiile ce figurează în
   prezentul formular de cerere sunt exacte”. În practică, noi așa am făcut până acum,
   am trimis doar fotocopii simple, necertificate individual și nu au fost probleme.

   2. Potrivit art. 36 si art. 100-105 din Regulamentul Curții, asistența judiciară nu
   poate fi acordată de la început, în prima fază a procedurii, ci doar începând cu
   momentul în care cererea este comunicată Guvernului pentru ca acesta să formuleze
   observațiile sale scrise cu privire la cerere. Asistența judiciară nu se acordă în
   mod automat tuturor solicitanților, ci în functie de criteriile prevăzute în art.
   101 din Regulamentul Curții. A se vedea și îndrumarul publicat pe site-ul CEDO sub
   numele „Cererea dumneavoastră la CEDO – Introducerea acţiunii şi etapele de
   examinare
   ”.

 8. Pavel 02/05/2015 10:28 PM #

  Trebuie sa anexez si copi de pe plangerile mele depuse la instantele din Romania, sau trebuie sa trimit doar deciziile definitive ale instantelor interne?

  • APADOR-CH 05/05/2015 2:22 PM #

   Da, trebuie să anexați toate documentele depuse în fața instanțelor naționale, inclusiv plângerile dumneavoastră.

 9. Ana 25/06/2015 2:39 PM #

  Buna ziua, va rog sa imi spuneti daca cererea adresata CEDO poate fi redactata si in limba romana?

  Va multumesc

 10. Hanga Sorin 05/02/2016 4:21 PM #

  Buna ziua ma numesc Hanga Sorin si am o problema mai delicata: In anul 2004 nov. 26 tatal meu i-a facut un contract de vanzare cumparare fratelui mai mic pentru casa si teren, mentionez ca santem 4 frati iar casa si terenul sant situate in statiunea Baile Felix ultracentral,compuse din doua imobile construite de parinti insumand 10 camere holuri bai bucatarie camara camera cazan camara lemne si cotete plus teren aferent in suprafata de 3005 mp.Contractul a fost facut cu dedicatie deoarece acolo scrie ca s-a vandut o casa din caramida compusa din 2 camere si anexe si terenul aferent,la 3 zile de la intocmirea actului tatal decedeaza fiind grav bolnav.Dupa cca 4ani si jumatate decedeaza si mama iar la parastasul de 6 saptamani dupa decesul ei fratele ne anunta ca are contract pentru casa si teren.Pretul tecut in contract a fost de 1.100.000.000 lei vechi echivalentul a cca 28.000 Euro(pretul unei garsoniere),echivalent a 110.000 lei noi.In anul 2011 am deschis proces la Judecatoria Oradea unde fratele si sotia acestuia se contrazic in declaratii la interogatorii si anume:in contract se scrie ca pretul sa platit anterior autentificarii contractului fratele declara ca a platit a doua zi dupa semnarea contractului iar sotia sa ca sa platit in ziua semnarii contractului.Aceste afirmatii nu au fost luate in considerare de instanta de fond mai mult in Sentinta data afirma ca nu sant inadvertente in declaratiile paratilor mai mult se retine ca suma platita suma de 1.100.000 ron ceea ce este fals deoarece atunci pretul ar fi fost mai aproape de realitate ar fi echivalet a 280.000 Euro.Am piedut la Judecatorie si am introdus recurs la Tribunalul Bihor unde am vrut sa clarificam ce este tecut in contract in materie de constructii si unde fratele parat sustine ca el a cumparat casa cu 2 camere si anexe care sant de fapt alte camere care erau inchiriate la turisti in sezon estival(aceasta casa are 8 camere 2 bai 2 holuri si conform actelor primite de la Primarie este edificata de tatal nostru in anul 1969), iar cealalta casa are doua camere la mansarda camara bucatarie baie si hol(conform actelor eliberate de Primarie este construita de tatal nostru in anul 2000),aceasta casa declara ca el a construit-o din banii lui desi autorizatia si toate avizele sant pe numele tatalui. am piedut si apelul(pana la urma a fost calificat ca si apel).Am facut recurs la Curtea de Apel unde am depus copii legalizate dupa registrul agricol din care reiese ca tatal nostru a construit imobilele in anii 1969 respectiv 2000 in suprafata de 174 mp respectiv 99 mp,un contract de vanzare cumparare din martie 2006 al unui vecin care a vandut casa demolabila si teren in suprafata de 1226 mp(la noi sant 3005mp) la un pret de 170.000 EURO si de la camera notarilor publici valorile de circulatie minime aferente anului fiscal 2004 unde se specifica ca in Baile Felix case cu etaj valoarea este 1.100.000 lei vechi/mp.la care se adauga suprafata de 1000 mp restul de teren se inmulteste cu suma de 650.000lei vechi/mp.(dupa un simplu calcul restul de teren nu a fost impozitat deoarece casa si 1000mp 1.100.000leix1000mp=1.100.000.000 lei vechi adica valoarea contractului restul de teren in suprafata de 2005mpx650.000 lei vechi= 1.303.250.000lei vechi.Cu toate astea ieri s-a dat Hotararea prin care s-a respins si recursul astept motivarea, am uitat sa spun ca si in apel s-a retinut aceiasi suma de 1.100.000 ron sant curios daca si in recurs se mentine aceiasi suma. As dori sa deschid proces la CEDO rog sa imi spuneti ce sanse am.Multumesc

  • APADOR-CH 23/02/2016 3:32 PM #

   Domnule Hanga, vă rugăm să vă programați pentru consiliere juridică la APADOR-CH (telefon 021.312.45.28.) sau să scrieți problema cu care vă confruntați pe forumul de pe site-ul http://www.drepturicivile.ro, unde de asemenea vă poate răspunde un avocat.

 11. Nicoleta 18/02/2016 5:31 PM #

  Va rog frumos sa imi raspundeti,
  In situatia in care s-au epuizat toate caile de atac in Ro,dar a trecut termenul de 6 luni, mai am posibilitatea de a ma adresa CEDO?

  Cu respect si apreciere,
  Nicoleta

  • APADOR-CH 23/02/2016 3:33 PM #

   Dacă ați depășit termenul de 6 luni nu se mai poate.

 12. Adi 28/08/2016 3:24 AM #

  As dori va rog sa stiu daca trebuie sa trimit curtii europene absolut tot dosarul care a trecut prin etapele procesuale din Romania fiind vorba si de cateva pagini ale plangerii formulate cu scris de mana sau este suficient sa trimit doar formularul cedo completat insotit de deciziile interne ? Deasemeni tin sa precizez ca, in timp ce am contestat in instanta un proces verbal intocmit in mod abuziv, tot in acelasi timp am facut si plangere penala la parchet impotriva celui care a intocmit procesul verbal. Credeti ca ar trebui sa trimit tot in acelasi plic si aceasta plangere insotita de solutia luata de parchet, cererile mele de stramutare a dosarului si toate celelalte inscrisuri, in toate fiind vorba de acelasi proces verbal si ar fi destul de multe foi adunate intr-un proces in instanta care a durat 2 ani si cateva luni si o ancheta in paralel la parchet si la politia judiciara .. Va multumesc ! Cu stima !

 13. Anda 16/10/2016 12:14 AM #

  Buna seara,
  Am un dosar la cedo din 2007 legat de dreptul de proprietate. A fost acceptat, am primit nr cererii,au solicitat pozitia Romaniei si am primit si eu un exemplar al raspunsului in 2008. Am facut adresa in 2013 si mi-au spus ca trebuie sa am rabdare si sa nu ii mai deranjez ca ma anunta ei cand se modifica ceva. De atunci nu am mai primit nimic iar pe siteul hudoc spune ca nu gaseste dosarul meu. Au trecut 9 ani. Aveti idee daca este normal? Oare mai exista dosarul? Sunt foarte ingrijorata iar avocatul care s-a ocupat de acest dosar da din umeri si imi spune sa astept
  Va multumesc pentru raspuns

  • APADOR-CH 18/10/2016 10:18 PM #

   Vă sfătuim să vă adresați Curtii cu o nouă solicitare și să solicitați să vi se comunice care este stadiul de soluționare a dosarului având în
   vedere că este depus din anul 2007 și curând se vor împlini 10 ani, de când așteaptă să fie soluționat de CEDO

 14. IONITA ILIE 28/01/2017 11:24 AM #

  Va rog, sa-mi raspundeti daca cele 6 luni se calculeaza de la pronuntare sau de la COMUINICAR, deoarece sunt inadvertente in acest sens.

  • APADOR-CH 10/02/2017 2:39 PM #

   Domnule Ioniță, ați citit și acea parte din text privind condițiile de admisibilitate a cererilor? Se deschide dând clik pe plusul din dreapta acolo unde scrie „condiții de admisibilitate”. Dacă și după asta tot aveți nelămuriri vă rog să ne trimiteți un email la office@apador.org cu datele situației dumneavoastră, pe scurt, ca să vă putem oferi un răspuns mai concret.

 15. Costel 10/02/2017 7:20 PM #

  Bună am și eu o întrebare am facut o plângere mia venit formularul și am trimis dar nam mai primit nici un răspuns de 2 luni ce se poate întâmpla. ?

  • APADOR-CH 10/02/2017 7:48 PM #

   Răspunsul privind admisibilitatea cererii dumneavoastră la CEDO poate să dureze și ani.

 16. Ovidiu 26/04/2017 10:20 AM #

  BUna ziua!

  Intentionez sa trimit Curtii o cerere, din ce stiu – dupa infiintarea sectiei romane dse resping multe din cererile adresate – cunosc de la avocat acest lucru ,dar si de la alti petenti !

  Poate fi trimisa cererea si unei alte sectii decat cea romana? O traduc eu ,sau platesc traducatorul oficial al CEDO doar ca cererea mea sa fie anlizata de sectia daneza sau olandeza -pentru admisibilitate!

  Are APADOR o pozitie in acest sens? poate cere o cercetare suplimentara de la o alta sectie – exclusiv pentru admisibilitate?!
  Sincer – nu prea am incredere in romanii de acolo , par legati cu sfori si raspund unor solicitari din Romania, le lipseste independenta! Or fi buni profesionisti ,dar au probleme la indpendenta!
  Multumesc!

  • APADOR-CH 04/05/2017 1:18 PM #

   Bună ziua, potrivit regulamentului CEDO, cererile trebuie adresate numai „grefei CEDO”, fara indicarea vreunei sectii. Repartizarea pe sectii este o problema interna a curtii, care nu implica reclamantii. Iata ce prevede regulamentul curtii („rules of court”), la sectiunea „Practice Directions” – „Institution of proceedings” (Individual applications under Article 34 of the Convention), pct. I.2:
   „2. An application must be sent to the following address:
   The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe
   F-67075 Strasbourg Cedex”
   Deci, reclamantul nu poate indica/opta intre sectii, el se poate adresa doar grefei curtii.
   Sperăm că v-a fost de folos răspunsul.

 17. Bracon Ioan 30/05/2017 5:54 PM #

  Care este termenul de contestare la CEDO, a unui apel sau recurs intern și de la ce dată curge termenul de atac, de la pronunțare, sau de la comunicare . Temei de drept. Prin Legea nr. 157/2014, Curtea a dispus că termenul de 6 luni, a devenit termen de 4 luni. Dacă se aplică aceasta lege. Multumesc anticipat.

 18. Georgeta 31/08/2017 9:04 PM #

  Dupa 5 ani de procese cu statul intr-un caz de despagubiri,am pierdut.
  Acum am primit hotararea de la Curtea de apel,ultimul proces judecat dupa o lege care a fost data in 2014,adica la 2ani dupa ce am executat ANRP-ul.
  Daca ma adresez la CEDO,este normal ca avocatul din a carui cauza am ajuns la aceasta situatie,si dupa ce a incasat 28%din suma executata,sa mai pretinda un alt onorariu?
  El ne-a spus ca o cerere la CEDO costa 4000euro.
  Multumesc anticipat,pentru raspuns.

 19. chendea daniel 22/07/2018 3:05 PM #

  Daca dupa ce instanta de apel se pronunta printr-o decizie , se face o plangere penala ptr. marturie mincinoasa impotriva unui expert iar staul roman condamana acel expert se pleaca cu o revizuire si din nou se pierde dosarul ptr. o alta incalcare a art.6 facuta de instanta in revizuire poate fi facuta plangere dupa apelul la cererea de revizuire?

  • APADOR-CH 21/09/2018 3:24 PM #

   Plângerea la CEDO se face după epuizarea tuturor căilor de atac în țară, într-un termen de maxim 6 luni de la ultima pronunțare rămasă definitivă.

 20. Alecsandra Tirca 14/09/2018 5:41 PM #

  Daca am fost 3 reclamanti, in cererea adresata CEDO este obligatoriu sa figuram toti 3 sau poate face cerere doar un singur reclamant ?

  Mulţumesc,

  • APADOR-CH 27/09/2018 8:59 AM #

   Plângerea la CEDO o poate face doar un singur reclamant, chiar dacă în fața instanțelor naționale au fost trei sau mai mulți.

 21. Traian21 04/10/2018 10:12 AM #

  Am trimis la CEDO o plangere a carei primire a fost confirmata la data de 24 aprilie 2018. Am revenit cu soliciarea de a mi se confirma inregistrarea petitiei (pentru ca numarul confirmarii avea modificari), scrisoarea fiind primita la data de 13 iulie 2018. Nu am primit nici un raspuns.
  Exista un termen in care CEDO ar fi fost obligata sa raspunda daca a inregistrat sau nu plangerea ?
  Ce pot face pentru a primi confirmarea ca cineva a citit ce am scris si si-a spus parerea ? E vorba de fapte care, in opinia mea, sunt grave.

 22. Traian Campeanu 04/10/2018 10:24 AM #

  Am trimis la CEDO o plangere, a carei confirmare de primire la 24 aprilie 2018 avea corecturi. Nu am primit un raspuns privind inregistrarea plangerii. Am revenit cerand in scris sa mi se comunice numarul corect al inregistrarii (primirea fiind confirmata la 13 iulie 2018). Nu am primit nici un raspuns:
  Exista un termen in care CEDO ar fi fost obligata sa-mi confirme inregistrarea plangerii, corect completata sau nu ?
  Ce pot face pentru a mi se confirma ca cineva a citit cele sesizate si a cerut parerea autoritatilor reclamate ?
  Va multumesc pentru un eventual raspuns !

  • APADOR-CH 09/10/2018 8:55 AM #

   Bună ziua, nu există un termen de răspuns prevăzut în vreun regulament, de regulă se primește un răspuns în 4-6 luni.

   • Traian21 10/10/2018 10:51 AM #

    Multumesc !

 23. Mara 05/11/2018 4:05 AM #

  Am trimis si eu o cerere la CEDO, dar am omis sa completez si prefixul tarii la numarul de telefon dar in schimb am trecut adresa de email.La documentele atasate am inserate am numerotat fiecare document in parte adica 1.2.3. etc. si in interiorul docuemntului respectiv am trecut numarul paginii. Adica anexa 1 respectiv documentulul 1 pagina 1,2,3,4 5,6,7 samd.La fel am facut si cu anexa 2 careia ii revine documentul 2 , pe urma cu 3 etc. Cineva mi-a spus ca ar fi trebuit numerotate in continuare adica, daca documentul 1 are 20 de pagini documentul 2 ar fi inceput cu numerotarea de la pagina 21 si nu din nou de la pagina 1 care ar apartine documentului 2, pagina 2 ,3,4,5,samd, ce ar apartine documentului 2, etc. cum am facut eu. Intrebarea mea este daca este bine si asa cum am facut eu sau cererea mea poate fi respinsa pentru acest lucru? In aczul ca ar putea fi respinsa chiar daca celelalte rubrici sunt in regula iar documentele le-am numerotat in ordine cronologica si am scris in dreptul fiecarui in opis ce anume contin, as mai putea trimite o noua cerere atat timp cat ma aflu in termenul de sase luni sau mai bine sa astept rezultatul celor de la CEDO mai intai sa vad ce-mi raspund si pe urma sa vad ce am de facut?

  • APADOR-CH 21/11/2018 9:00 PM #

   Nu va faceti griji pentru acest detaliu cu numerotarea anexelor. Nu va recomandăm sa trimiteti o noua plangere. Nu este un motiv de a declara plangerea dvs inadmisibila daca restul rubricilor au fost completate si exista indicii de incalcare a Conventiei Europene.

 24. stanescu bogdan 24/02/2019 7:45 AM #

  Am primit o scrisoare de la cedo prin care sunt anuntat ca am castigat 3000 euro pentru ca nu am fost lasat sa particip la inmormantarea mamei. Aveti idee cat dureaza pana primesc banii sau daca mai trebuie sa fac ceva? Scrisoarea am primit-o in noiembrie 2018. Va multumesc

 25. Dan 18/04/2019 9:48 PM #

  Noul termen de depunere a cererii la CEDO este de 4 luni de la data ramanerii definitive a hotararii ( ultima cale de atac ordinara nationala )
  Cum se procedeaza daca aceasta hotarare nu este redactata in termenul de 4 luni de zile de catre instanta nationala ? In conditiile in care potrivit noii proceduri CEDO , pentru ca cererea sa fie declarata admisibila este necesara atasarea hotararilor judecatoresti…?

  • APADOR-CH 19/04/2019 2:14 PM #

   Reducerea termenului de sesizare a CEDO de la 6 la 4 luni este prevazută în Protocolul 15 la CEDO, încă neintrat în vigoare. El intră în vigoare la 3 luni după ce e semnat și ratificat de toate țările care au ratificat CEDO (adică țările membre ale Consiliului Europei). Așa se prevede în corpul Protocolului 15, la art. 7. De altfel, și în evidența
   de pe siteul CEDO, Protocolul 15 apare ca neintrat în vigoare. El mai trebuie ratificat doar de Bosnia și Italia. România l-a ratificat în 2015. Vezi:
   https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=aaxDJQVX

   • Dan 20/04/2019 9:21 AM #

    Multumesc pentru raspunsul dat.
    Totusi , in conditiile in care ultima hotarare judecatoreasca nationala nu este redactata in termenul de 6 luni de zile( termenul de sesizare CEDO) fiind astfel imposibila atasarea acesteia la sesizare , care este solutia pentru ca totusi sesizarea sa fie considerata admibila ?O cerere de repunere in termen care sa insoteasca sesizarea ,impreuna cu dovada solicitarii in scris catre instanta nationala de respectare a termenului maxim de redactare de 3 luni de zile ? Multumesc !

 26. Alex 18/04/2019 11:04 PM #

  Buna ziua.
  Care este procedura care trebuie urmata cand apar elemente noi intr-o cauza prezentata la Cedo?
  Pot depune elemente noi? Si cum?
  Multumesc.

  • APADOR-CH 19/04/2019 2:16 PM #

   Când apar elemente noi în legătură cu o cauza aflată pe rolul CEDO, reclamantul va informa Curtea, printr-o scrisoare. În scrisoare, reclamantul va menționa numărul sub care a fost înregistrată la Curte cererea (plângerea) sa și va face o descriere a elementelor noi intervenite. La scrisoare se vor anexa fotocopii de pe documentele relevante, legate de aceste elemente noi (desigur, dacă astfel de documente există).

 27. Alex 25/06/2019 2:13 PM #

  Buna ziua.
  Despagubirile CEDO cand sunt acordate minorului, cine le gestioneaza?

 28. Alex 25/06/2019 2:15 PM #

  Buna ziua.
  Revizuirea in urma deciziei CEDO se poate incerca si inainte de a fi publicata in MO?
  Multumesc.

Trackbacks/Pingbacks

 1. 105 de decizii de concediere au fost anulate pentru multitudinea viciilor de procedură | stiri9media - 09/11/2014

  […] Muncii, Depunerea unei petiții la CEDO, Constituția […]

 2. Litigiu de muncă la CEDO | stiri9media - 30/05/2015

  […] Vezi și Depunerea unei petiții la CEDO, […]

 3. Cum te adresezi Curții Europene pentru Drepturile Omului | APADOR-CH - 02/06/2015

  […] Dacă nu știi să-l completezi, citește instrucțiunile aici. […]

Leave a Reply