Propuneri de modificări la Legea nr.52/2003

 

Art. I Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Nr.

Ctr.

Text iniţial

Text propus

Motivare

1.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Text nemodificat

 

2.

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

               (2) Legea are drept scop:

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;

b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;

c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

 

Art.1 - Text nemodificat

 

3.

Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1. şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;

2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

 

 

 

Art.2 - Text nemodificat

 

4.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;

b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;

c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;

e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;

f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;

g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor;

h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;

i) şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată.

 

Art. 3 lit. i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“i)şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană.”

 

Înlocuirea sintagmei „persoană interesată” cu termenul „persoană”, întrucât se presupune că o persoana care participă la o şedinţă este, implicit interesată. Eliminarea abuzurilor la selectarea participanţilor sub pretextul că nu ar fi interesaţi.

5.

Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:

a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;

b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.

 

Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) autorităţile administraţiei publice centrale: Preşedintele României, Guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice deconcentrate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;

b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, prefecţii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.”

 

 

1. Este necesară extinderea sferei autorităţilor adminstrative obligate să respecte legea transparenţei.

Preşedintele  României este autoritate publică şi face parte din administraţie/executiv. Instituţia preşedintelui este reglementată în Capitolul II din Titlul III – „Autorităţile publice” din Constituţie.

Guvernul României este, potrivit art. 111 alin. 1 din Constituţie, un organ al administraţiei publice. 

Prefectul este autoritate administrativă locală, reglementată de Legea nr. 340/2004. El poate emite acte administrative cu carcter normativ.

 

2. Este necesară o corelare terminologică între art. 120 alin. 1 din Constituţia revizuită în 2003, care se referă la servicii publice deconcentrate şi textul legii 52/2003 care se referă la servici publice descentralizate.

6.

Art. 5. - Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:

a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii.

 

Art. 5 devine art. 5 alin. (1), iar lit.a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5. -  (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:

a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii.

 

Eliminarea sintagmei „interesele strategice economice şi politice ale ţării” care e superfluă şi dă posibilitatea unor restricţionări arbitrare. Prin clasificarea informaţiilor privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică se realizeaza şi protejarea intereselor strategice ale ţării.

7.

 

La art. 5 se adaugă un nou alineat (2) cu următorul conţinut:

„(2) Excepţiile de la aplicarea prezentei legi nu pot fi extinse la întregul proiect de act normativ sau la întreaga şedinţă, ci  se rezumă strict la acele părţi ale proiectului de act normativ sau puncte de pe ordinea de zi ce se încadrează în cazurile prevăzute în alin. (1).”     

Eliminarea abuzurilor. În practică, o şedinţă întreagă a fost declarată secretă chiar dacă numai un sigur punct al ordinii de zi privea informaţii exceptate de la aplicarea legii transparenţei.

8.

CAPITOLUL II

Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

 

Text nemodificat

 

9.

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

 

Text nemodificat

 

10.

Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

 

Art. 6. - (1) se modifică şi  va avea următorul cuprins:

 

Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu precum si, in cazul autoritatior centrale, pe site-ul Guvernului, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

 

Pentru asigurarea unei efective, reale informari a cetateanului, este necesar sa existe un loc, o pagina de internet, in care sa fie centralizate toate proiectele de acte normative, cel putin al celor elaborate de autoritatile centrale.

Pentru cetateni este foarte greu, aproape imposibil, sa obtina informatii complete cu privire la proiectele de acte normative, deoarece acestea sunt dispersate pe numeroasele site-uri ale ministerelor si structurilor guvernamentale. Zilnic, ar trebui vizitate circa 50 site-uri pentru a se obtine imaginea completa a proeictelor de acte normative, ceea ce, practic, este imposibil.

De asemnea, din practica a rezultat ca ministerele si alte structuri guvernamentale nu comunica intre ele si ajung la solutii diametral opuse in cazul unor proiecte de acte normative (de exemplu, proiectul codului de procedura administrativa) tot datorita lipsei unui site in care sa fie centralizate toate proiectele de acte normative.

11.

 

Art. 6. - (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 

 

Art. 6 - (2) se modifică şi  va avea următorul cuprins:

" Art. 6. - (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi data publicării, termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ."

 

Includerea în cuprinsul anunţului a datei la care este publicat. Dă posibilitatea practică de a se calcula teremnul de 30 de zile şi de a  se verifica dacă este sau nu respectat.

12.

Art. 6 - (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

 

Art. 6 - (3) - Text nemodificat

 

13.

 

Art. 6.-(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Art.6 - (4) se modifică şi  va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 20 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

 

Prelungirea termenului pentru propuneri de la 10 la 20 zile, pentru a permite formularea acestora în condiţii mai bune.

14.

Art. 6 - (8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

 

Art.6 - (8) se modifică şi  va avea următorul cuprins:

„ Art. 6 – (8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să aibă loc în termen de maximum 10 zille de la data solicitării, în localitatea în care are sediul autoritatea publică, locul şi data desfăşurării urmând să fie publicate cu cel puţin 5 zile înainte de această dată. Dacă dezbaterea publică are loc din iniţiativa autorităţii publice, locul şi data desfaşurării urmează să fie publicate cu cel puţin 3 zile înainte de aceasta.”

 

-Reformularea textului, neclar cu privire la data desfăşurării dezbaterii şi modalitatea de anunţare.

-Introducerea precizării că dezbaterile au loc în localitatea în care are sediul autoritatea, pentru înlăturarea abuzurilor constând în organizarea în alte localităţi, mai greu accesibile participanţilor.

 

15.

Art. 6 - (9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

 

Art.6 - (9) se modifică şi  va avea următorul cuprins:

„ Art. 6 – (9) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în  cazul elaborării şi adoptării de acte normative pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

 

-Reformularea textului, prea general/evaziv, care permite interpretari foarte largi, abuzive cu consecinţa neaplicării legii transparenţei.

-După reformulare, situaţiile de excepţie sunt clar şi concret indicate, fiind preluate din art. 53 alin. 1 din Constituţie.

16.

 

---------------------

 

După alin. (9)  se introduce un nou alineat, (10), care va avea următorul cuprins:

"Art. 6 – (10) Actele cu caracter normativ emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv ale serviciilor publice deconcentrate, altele decât hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern, intra în vigoare la data publicării  în monitorul oficial al judeţului sau al municipiului Bucureşti ori la o dată ulterioară prevăzută în textul acestora."

Se realizează o modalitate unică şi accesibilă cetăţenilor de a asigura publicarea şi evidenţa actelor normative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice, altele decât hotărârile şi ordonanţele Guvernului.

Monitoarele judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt prevăzute în OG nr. 75/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 534/2003. În practică, actele normative nu sunt publicate în aceste monitoare, care au şi o existenţă foarte modestă, tocmai datorită faptului că intrarea în vigoare a actelor normative nu depinde de publicarea în monitoarele judeţene.

Regula propusă transpune la nivel local principiul prevăzut în art. 78 şi art. 108 alin. 4 din Constituţie cu privire la intrarea în vigoare a legilor, precum şi a hotărârilor şi ordonanţelor adoptate de Guvern.

17.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

 

Text nemodificat  

 

18.

Art. 7. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

 

Art. 7 alin. (1) partea introductivă şi art. 7 alin. (1)  lit. a)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Participarea persoanelor la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare;

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

 

Majorarea termenului de anunţare a şedinţei publice de la 3 la 5 zile.

19.

Art. 7 - (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

 

Art. 7 - (2) - Text nemodificat

 

20.

Art. 7 - (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.

 

Art. 7 - (3)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (3) Autorităţile publice care organizează şedinţe publice au obligaţia să asigure locuri disponibile pentru cel puţin 10 organizaţii legal constituite şi 20 de alţi participanţi. Dacă cei prezenţi depăşesc acest număr, persoana care prezidează şedinţa va lua măsuri pentru a asigura accesul tuturor, iar dacă aceasta este imposibil, va stabili o ordine de precădere a accesului în sală dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei.”

 

Reformularea textului, care permite abuzuri în practică prin oragnizarea şedinţelor în spaţii improprii şi împiedicarea participării sub pretextul că „nu mai sunt locuri”.

 

21.

---------------

La art. 7, după alin. (3) se introduce un nou alineat, (3/1), care va avea următorul cuprins:

"(3/1)Neasigurarea numărului minim de 10 locuri pentru organizaţii legal constituite şi de 20 locuri pentru alţi participanţi are drept consecinţă suspendarea de drept a şedinţei, până la îndeplinirea acestor condiţii."

Garanţie eficientă pentru asigurarea respectării obligaţiei prev. de art. 7 alin. (3), în varianta de modificare propusă mai sus, la pct. 20.  

22.

Art. 8 - Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8 -  (1) Persoana care prezidează şedinţa publică asigură tuturor participanţilor posibilitatea de a se exprima cu privire la orice probleme aflate pe ordinea de zi, mai înainte de adoptarea în şedinţă a vreunei măsuri sau hotărâri în legătură cu aceste probleme.”

                        (2) Timpul alocat luărilor de cuvânt poate fi limitat, în mod rezonabil, în funcţie de numărul înscrierilor şi dimensiunile ordinii de zi, fără a putea scădea sub 3 minute pentru fiecare intervenţie.”

-Reformularea textului, pentru a rezulta mai clar dreptul tuturor participanţilor de a lua cuvântul cu privire la orice problemă aflată pe ordinea de zi.

-Asigurarea caracterului efectiv al luărilor de cuvânt prin introducerea prevederii că luările de cuvânt sunt anterioare adoptării vreunei măsuri cu privire la orice problemă dezbătută în acea şedinţă.

-Prevederea posibilităţii limitării duratei luării de cuvânt, fără a putea scădea sub o limită minimă, pentru a asigura exprimarea tuturor opiniilor fără a se ajunge la o durată excesivă a şedinţelor.

23.

Art. 9. - (1) Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor publice.

 

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 8 au valoare de recomandare.

 

Art. 9  - Text nemodificat

 

24.

Art. 10. - Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.

 

Art. 10  se modifică şi va avea următorul cuprins:

" Art. 10. - Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul nominal al fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.”

 

 

 

Trebuie prevăzut clar că minuta cuprinde, atunci când şedinţa nu este secretă, votul nominal al fiecărui membru, iar nu un simplu „scor” al voturilor fără indicarea modului în care a votat fiecare. În practică, lipsa termenului „nominal” a dus la interpetari abuzive.

25.

Art. 11. - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.

 

(2) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 6, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Art. 11 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" (2)Înregistrările şedinţelor publice vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public."

 

Eliminarea sintagmei „cu excepţia celor prevăzute la art. 6”. Nu se justifică exceptarea de la liberul acces a înregistrărilor dezbaterilor publice (prevăzute de art. 6), care nu sunt cu nimic mai “secrete” decât şedinţele publice. Şi dezbaterile publice şi şedinţele publice trebuie să aibă acelaşi regim. În mod logic, trebuie să fie în mod egal accesibile şi înregistrările şedinţelor publice şi înregistrările dezbaterilor publice.

26.

Art. 12. - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

 

Art. 12 - (1)  - Text nemodificat

 

 

27.

Art. 12. - (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

 

Art. 12 - (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" Art. 12 - (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public, în primul trimestru al anului următor, prin postare pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului şi prin prezentare în şedinţă publică."

 

Prevederea expresă a unui termen în care trebuie întocmit şi publicat raportul anual.

28.

CAPITOLUL III

Sancţiuni

 

Text nemodificat

 

29.

 

---------------------

 

După art. 12 se introduce un nou articol, 12/1, care va avea următorul cuprins:

"Art. 12/1 – Sunt lovite de nulitate absolută actele normative, deciziile adminstrative şi hotărârile emise sau adoptate cu încălcarea prevederilor art. 6 – 8, precum şi actele şi măsurile subsecvente acestora. Constatarea nulităţii absolute se poate cere oricând de către orice persoană şi se face de instanţa de contencios adminstrativ, cu procedura prevazută în art. 13.”

 

Prevederea unei sancţiuni eficiente pentru încălcarea legii transparenţei. Lipsa unei sancţiuni eficiente permite numeroasele încălcări ale legii, constatate în practică.

30.

Art. 13. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 13 - (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 13 - (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere, în termenele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii publice. Plângerea prealabilă este facultativă"

 

Prevederea unei proceduri mai simple şi mai clare pentru accesul în justiţie.

31.

Art. 13. - (2) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

Art. 13 - (2) - Text nemodificat

 

32.

-----------------

După art. 13 (2) se introduc trei noi alineate, (3), (4) si (5), care vor avea următorul cuprins:

"Art. 13 - (3) În cazul în care pentru buna soluţionare a cauzei este necesară amânarea judecăţii, termenele stabilite de instanţă nu vor putea depăşi 15 zile.

 

Art. 13 - (4) Instanţa poate constata nulitatea actelor normative, deciziilor adminstrative sau hotărârilor emise sau adoptate de autorităţile publice şi poate dispune orice măsură necesară pentru remedierea vătămării, precum şi obligarea la plata de daune morale şi/sau patrimoniale.

 

Art. 13  -  (5) Existenţa prejudiciului moral se prezumă în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei legi. Întinderea sa şi mijloacele de reparare vor fi stabilite de instanţă, de la caz la caz.”

 

 

-Limitarea duratei unei amânări, pentru a se asigura caracterul real de procedură de urgenţă prevăzut în art. 13 alin. (2).

 

 

 

-Pentru evitarea unor interpretări restrictive, textul prevede posiblitatea instanţei de a dispune orice măsură necesară, unele dintre măsuri fiind exemplificate.

 

 

-Instituirea unei prezumţii legale relative în sensul producerii unui prejudiciu moral prin încălcarea legii de către o autoritate publică. Autoritatea va putea face dovada că un astfel de prejudiciu nu s-a produs. Instanţa are dreptul de a stabili modalităţile concrete de reparare a prejudiciului moral, ceea ce înseamnă că repararea nu se va face doar prin acordarea unei sume de bani, ci, alternativ sau cumulativ cu aceasta, şi prin pronunţarea unei hotărâri în care să se constate existenţa încălcării sau prin obligarea publicării în presă, pe cheltuiala autorităţii, a hotărârii etc. Textul pune în concordanţă jurisprudenţa instanţelor naţionale cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care operează pe deplin prezumţia producerii prejudiciului moral prin simpla încălcare a legii de către o autoritate.

33.

----------------------

 

După art. 13 se introduce un nou articol, 13/1, care va avea următorul cuprins:

Art. 13/1  -  Încălcarea, sub orice formă, de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, a dispoziţiilor prezentei legi, se sancţionează cu amendă civilă de la 5.000 la 50.000 lei, care va fi aplicată persoanei juridice.

(2) Amenda civilă va fi aplicată, la cerere, de către instanţa sesizată conform art. 12/1 sau 13.

(3) Autoritatea publică va recupera de la persoanele fizice vinovate suma platită ca amendă civila în baza alin. (1)-(2).”

 

 

Prevederea unor sancţiuni eficiente împotriva persoanelor care refuză aplicarea legii transparenţei.

Nu întotdeauna funcţionarii publici încalcă legea, ci alte persoane, care nu au calitatea de funcţionari şi care trebuie să răspundă pentru aceste încălcări.

În prima fază, instanţa va aplica, la cerere, o amendă civilă persoanei juridice care a încălcat legea. În a doua fază, cuantumul amenzii plătite va fi recuperat de la persoana fizică vinovată, care nu întotdeauna este conducătorul autorităţii sau un funcţionar public. Recuperarea amenzii va duce la responsabilizarea celor implicaţi în aplicarea legii.

34.

Art. 14. - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.

 

Art. 14 - Text nemodificat

 

35.

Art. 15. - Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

 

Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 15 - La locul de desfăşurare a şedinţelor publice va fi afişat regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. Avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea din sală a unei persoane pentru încălcarea regulamentului pot fi dispuse de preşedintele de şedinţă numai în cazul în care la locul de desfăşurare al şedinţei este afişat regulamentul; în situaţia în care acesta nu este afişat, participantul poate fi avertizat sau, în ultimă instanţă, evacuat numai dacă prin conduita sa impiedică normala desfăşurare a şedinţei."

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare trebuie să fie accesibil la locul de desfăşurare a şedinţei, pentru a putea fi cunoscut de persoanele cărora li se cere să-l respecte.

36.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Text nemodificat

 

37.

Art. 16. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

 

Art. 16 - Text nemodificat

 

38.

Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

Art. 17 -  Text nemodificat

 

 

Art. II Cauzele aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile la data sesizării instanţei.

 

 

 

Acest material a fost realizat de Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki în cadrul proiectului „Împreună pentru transparenţă instituţională” finanţat de Uniunea Europeană prin Phare 2004, Programul Societatea Civilă.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

 

Pentru eventuale sesizări sau informaţii despre proiectele Phare: cfcu.phare@mfinante.ro.