Raport de monitorizare a activității CNI

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile


Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar trebui să fie?

Perioada de monitorizare: iunie-august 2013

 

Prezentul raport este întocmit de către APADOR-CH în cadrul proiectului “Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar trebui să fie?”. Raportul își propune să contribuie la creșterea nivelului de informare cu privire la activitatea CNI și facilitarea unui dialog între ONG-uri în vederea armonizării perspectivelor privind rolul reprezentantului societății civile în CNI.

Monitorizarea s-a desfășurat în perioada iunie-august 2013 și a inclus următoarele activități :
1) Participarea la ședințele publice
2) Monitorizare site
3) Monitorizare presă
4) Adresarea de cereri de informații de interes public

Raportul descrie metodologia folosită pentru fiecare din activitățile sus-menționate și rezultatele acestor activități. La finalul raportului sunt prezentate principalele concluzii ale acestei analize.

Monitorizare ședințe CNI

Metodologie
Monitorizarea ședințelor CNI s-a desfășurat pe parcursului lunilor iunie, iulie și august ale anului 2013. În această perioadă un reprezentant APADOR-CH a participat la ședințele CNI și a consemnat observațiile făcute în cadrul acelor întâlniri.
În perioada premergătoare monitorizării propriu-zise a fost testată transparența consiliului din punctul de vedere al posibilității cetățenilor de a participa la ședințe. Astfel, un voluntar al APADOR-CH s-a prezentat în data de 25 mai la sediul CNI și a cerut să participe la ședința convocată pentru acea data prin anunțul publicat pe pagina de internet a ANI în secțiunea CNI. După verificarea identității voluntarului acesta a fost invitat să ia loc într-un spațiu special amenajat în sala de ședințe pentru cei care doresc să asiste la ședințele consiliului. Participarea publicului la ședințele CNI este, așadar liberă.
Prin participarea la ședințele CNI s-a urmărit respectarea art. 4-13 din

Regulamentul de organizare al CNI

Art. 4. (1) Convocarea ședințelor Consiliului se face de către președintele Consiliului sau de cel puțin un
sfert din totalul membrilor săi, conform art. 40 din Legea nr. 144/2007, astfel:
a) cu cel puțin șapte zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare a ședințelor ordinare;
b) cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea datei ședințelor extraordinare;
c) cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţelor convocate pentru situaţii excepţionale.
(2) Convocatorul conţine în mod obligatoriu:
a) data, locul şi ora desfăşurării şedinţei;
b) ordinea de zi propusă şi documentaţia de suport pentru fiecare dintre subiectele propuse pe ordinea de zi.
Art. 5. (1) Convocarea se face prin telefon, fax sau poştă electronică, la adresele comunicate prin formularul de corespondenţă de către membrii Consiliului, conform fișei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul Regulament.
(2) Conducerea Agenţiei este informată despre data desfăşurării şedinţei.
(3) Membrii Consiliului pot solicita conducerii Agenţiei puncte de vedere în legătură cu anumite subiecte de pe ordinea de zi.
Art. 6. (1) Ordinea de zi se aprobă cu votul majorităţii celor prezenţi la începutul fiecărei ședințe și se consemnează în procesul-verbal.
(2) Ordinea de zi cuprinde în mod obligatoriu semnarea procesului-verbal al şedinţei precedente de către președintele Consiliului, după aprobarea acestuia potrivit alin. (1).
CAPITOLUL III
Participarea şi cvorumul
Art. 7. (1) Fiecare membru al Consiliului are obligaţia de a confirma participarea sa ori a supleantului la şedinţă, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia. În situația în care membrul Consiliului nu poate participa
(2) Atunci când membrul titular lipseşte motivat, el este înlocuit de supleantul său.
(3) Confirmarea participării la ședință atât în cazul membrului titular, cât și al supleantului acestuia se face prin fax sau poştă electronică, secretariatului sau preşedintele Consiliului, care are obligaţia verificării cvorumului.
Art. 8. (1) Situaţia cvorumului se comunică tuturor membrilor Consiliului cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei.
(2)În cazul lipsei cvorumului, preşedintele Consiliului poate decide amânarea şedinţei cu cel mult 15 zile calendaristice.
(3)Situaţia cvorumului se consemnează într-un proces-verbal de prezenţă, întocmit la începutul fiecărei
şedinţe, care se semnează de toţi membrii prezenţi.
(4) Situaţia participării la şedinţele Consiliului se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
CAPITOLUL IV
Desfăşurarea şedinţelor
Art. 9 (1) Dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi respectă următoarea ordine:
a) aprobarea și semnarea procesului-verbal al şedinţei anterioare, precedate de îndreptarea eventualelor erori de consemnare;
b) aprobarea ordinii de zi;
c) dezbaterea subiectelor a căror soluţionare se face prin adop
tare de hotărâri;
d) dezbaterea subiectelor a căror soluţionare se face prin adoptare de recomandări;
e) realizarea informărilor asupra activităţilor curente;
f) dezbaterea subiectelor care nu au documentaţie anexă la mapa de şedinţă;
g) dezbaterea subiectelor introduse prin suplimentarea ordinii de zi;
h) dezbaterea solicitărilor tehnice ale secretariatului Consiliului.
(2) Nu poate fi înscris pe ordinea de zi nici un subiect care necesită adoptarea de hotărâre sau de
recomandare fără existența unui proiect în formă s
crisă, cu respectarea normelor de tehnică legislativă.
Art. 10. (1) Şedinţele Consiliului sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de către un preşedinte de şedinţă ales la începutul şedinţei, în condițiile art. 6 alin. (1).
(2) Preşedintele verifică existența cvorumului.
(3) Preşedintele asigură desfăşurarea eficientă a lucrărilor, respectarea regulamentului şedinţelor Consiliului şi a altor prevederi legale.
Art. 11. (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului şi adoptarea deciziilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul Consiliului.
(2) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde subiectele discutate de pe ordinea de zi, punctele de vedere exprimate de către membrii Consiliului şi participanţii invitaţi, deciziile adoptate şi numărul de voturi acordat pentru fiecare în parte.
(3)Procesele-verbale şi deciziile adoptate, hotărâri şi/sau recomandări, se semnează de către preşedintele de şedinţă.
(4) Dezbaterile se înregistrează pe suport magnetic sau electronic, iar în baza înregistrării se întocmesc stenogramele şedinţelor Consiliului.
(5)Procesele-verbale, deciziile adoptate şi stenogramele se publică şi se arhivează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 12. (1) În cazul în care în urma dezbaterilor din cadrul unei ședințe se consideră că nu se poate lua o decizie cu privire la un subiect de pe ordinea de zi, acesta se reia în şedinţa imediat următoare.
(2) Amânarea adoptării unei decizii nu se poate face decât o singură dată.
Art. 13. (1) Membrii Consiliului care constată iminenţa unui conflict de interese în privinţa unui subiect de pe ordinea de zi sunt obligaţi să anunţe de îndată preşedintele şi secretariatul Consiliului.
(2)Anunţul privind abţinerea de la dezbateri şi adoptarea deciziei se face în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), atunci când constatarea iminenţei se referă la propunerea de ordine de zi transmisă prin convocator, sau în cadrul şedinţei dacă evoluţia dezbaterilor sau ordinea de zi suplimentară conduce către un iminent conflict de interese.
(3)Abţinerile în condiţiile alin. (1) şi (2) se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Rezultate
În perioada monitorizată au fost programate și derulate trei ședințe ale consiliului în datele de: 14 iunie, 8 iulie și 30 august. Periodicitatea ședințelor așa cum este ea prevăzută de art. 40 alin 1 din Legea nr. 144/2007 – o dată pe lună – a fost respectată. Anunțurile privind convocarea consiliului au fost publicate în timp util în secțiunea dedicată consiliului de pe pagina agenției. De altfel, data următoarei ședințe este discutată și stabilită de comun acord de membrii consiliului la finalul fiecărei ședințe în așa fel încât să fie asigurat cvorumul. În perioada de monitorizare nu au existat ședințe extraordinare sau convocate în urma unor situații excepționale. Tot la finalul fiecărei ședințe se stabilește de principiu ordinea de zi a ședinței viitoare, ordine de zi care se aprobă apoi prin vot fie în forma propusă fie cu modificări dacă este cazul.

Ședințele sunt conduse de regulă de președintele consiliului. În absența lui (în perioada monitorizată a existat o astfel de situație cauzată de o întârziere de mai puțin de jumătate de oră) ședințele sunt conduse de unul dintre membrii CNI desemnat ad-hoc de consiliu.

În cele trei ședințe desfășurate pe parcursul perioadei de monitorizare consiliul nu a adoptat vreo decizie, hotărâre sau recomandare. Astfel, ședințele au fost mai degrabă sesiuni de informare cu privire la activitatea agenției și la evoluții interne sau europene ale reglementărilor și/sau evaluărilor privind mecanismele anticorupției. De altfel, pe tot parcursul anului 2013 CNI a adoptat doar patru hotărâri, trei dintre ele având ca obiect regulamente interne ale consiliului și una având ca obiect strategia consiliului. Procesele verbale ale ședințelor sunt întocmite de secretariatul ANI, verificate și semnate de membrii consiliului la începutul ședinței următoare.

Președintele agenției a participat la toate ședințele care au avut loc în perioada de monitorizare. Atât el cât și toți membrii consiliului au avut posibilitatea să-și exprime punctele de vedere în mod liber în cadrul tuturor ședințelor monitorizate.

Monitorizare site

Metodologie.
In cadrul acestui proiect APADOR-CH a monitorizat site-ul ANI, secțiunea CNI http://www.integritate.eu/home.aspx. Pe parcursul a trei luni, in zilele de luni, miercuri si vineri un membru APADOR-CH a accesat pagina de web ANI si secțiunea CNI de pe aceasta. S-a urmărit cu precădere publicarea în termenul legal a următorilor itemi precum și conținutul acestora:
a. convocatoare ședințe
b. procese verbale ședințe
c. rapoarte de activitate
d. hotărâri și recomandări

Rezultate
În perioada de monitorizare nu s-a publicat nicio hotărâre sau recomandare și nici un raport de activitate. În schimb au fost publicate convocările de ședință și ulterior procesele verbale ale acestor ședințe, cu mențiunea ca pentru ședința din 30 August la data de 23 septembrie tot nu a fost publicat procesul verbal.

Anunțurile privind convocarea consiliului au fost publicate în timp util în secțiunea dedicată consiliului de pe pagina agenției. În schimb procesele verbale ale întâlnirilor au fost făcute publice cu întârzieri semnificative, de regulă la două-trei zile după ce are loc ședința următoare. De exemplu, procesul verbal al ședinței din data de 8 iulie a fost publicat pe pagina de internet a agenției la începutul lunii septembrie, după ședința din 30 august. Astfel, informarea publicului se realizează cu mare întârziere.

Monitorizare presă

Metodologie.
In cadrul acestui proiect APADOR-CH a monitorizat modul în care activitatea CNI este reflectată în presa națională. Monitorizarea s-a făcut cu ajutorul motorului de căutare Google în perioada iunie-august 2013.

3.2. Rezultate
Această activitate a relevat că spre deosebire de Agenția Națională de Integritate, CNI beneficiază de o foarte slabă acoperire mediatică a activității sale.

Singurele referiri în presă cu privire la CNI apar pe data de 13 și 14 august, în cadrul unei declarații a președintelui Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu care printre altele menționează că CNI are competența să dezbată un raport asupra activității ANI și să formuleze ”recomandări în sensul demiterii conducerii [și] în sensul îmbunătățirii unor activități, daca sunt prezente vulnerabilități.” Declarația respectivă a fost preluată de numeroase publicații online, ca de exemplu:
http://www.mediafax.ro/social/horia-georgescu-daca-ani-ar-ajunge-sub-control-parlamentar-cu-siguranta-ca-mi-as-da-demisia-11249512
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Horia+Georgescu+Daca+ANI+trece+sub+control+parlamentar+cu+sigura

Adresarea de cereri de informații de interes public

Metodologie
APADOR-CH a adresat o serie de cereri de informații de interes public instituțiilor statului cu atribuții în ceea ce privește funcționarea CNI, mai exact Senatului, Jandarmeriei, Agenției Naționale de Integritate și Consiliului în sine.

Rezultate
4.2.1 Senat
Întrebările adresate Senatului au fost :
Aţi dispus vreo dată efectuarea unui raport anual de audit extern independent, astfel cum prevede art. 26 al. 3 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate ?
În caz afimativ care au fost concluzile şi ce măsuri au fost luate;
Aţi primit în fiecare an, în perioada 2008- la zi, raportul Consiliului Naţional de Integritate despre activitatea Agenției Naționale de Integritate  (prevăzut în art. 38 al. 2 lit. h din Legea nr. 144/2007) şi ce măsuri concrete aţi luat cu privire la acest raport;
Prin adresa cu nr. 532 din 8.05.2013 Senatul a răspuns că nu a dispus până la acea dată efectuarea vreunui audit independent, că a primit rapoartele de audit, de activitate și alte rapoarte cu privire la activitatea ANI și CNI și că acestea au fost înaintate comisiilor de specialitate ale Senatului (în principal Comisiei juridice). Răspunsul Senatului precizează că rapoartele respective au fost înscrise pe ordinea de zi a ședințelor comsiilor sesizate însă nu au fost niciodată analizate.

4.2.2. Jandarmerie
Prin cererea adresată Jandarmeriei s-au solicitat informații privind cuantumul cheltuielilor efectuate pentru paza sediilor Agenţiei Naţionale de Integritate, a bunurilor, a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfãşurării normale a activităţii în aceste sedii, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an (în temeiul art. 30 al. 1 din Legea nr. 144/2007 se prevede că toate cheltuielile pentru pază se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate)

Răspunsul Jandarmeriei a arătat că până la data de 30 aprilie 2013 cheltuielile cu personalul jandarmeriei care a asigurat paza ANI depășește 1.000.000 de lei cele mai mari cheltuieli fiind efectuate în anul 2009 (peste 250.000 de lei). În anul trecut au fost cheltuiți aproximativ 160.000 de lei iar în primele patru luni ale anului curent peste 50.000 de lei.

4.2.3. Agenția Națională de Integritate
Întrebările la care s-au solicitat răspunsuri din partea Agenției Naționale de Integritate s-a referit atât la aspecte financiare cât și la chestiuni disciplinare. Mai exact, întrebările adresate ANI au fost :

1. Ce sume au fost plătite efectiv de Agenţia Naţională de Integritate, anual, în perioada 2008 -la zi, pentru: – cheltuielile de deplasare la şi de la domiciliu pentru membrii Consiliului Naţional de Integritate ;
– cheltuielile necesare efectuării deplasărilor în ţarã şi în străinătate, în interesul realizării obiectivelor Legii nr.144/2007;
– indemnizaţiile de şedinţă cuvenite membrilor Consiliului Naţional de Integritate (conform art. 29 al. 4 şi 5 din Legea nr. 144/2007);
2. Câte acţiuni disciplinare aţi iniţiat împotriva personalului din subordine, pentru ce categorii de abateri, numărul de sancţiuni aplicate, pe fiecare categorie de abateri, în perioada 2008 – la zi defalcat pentru fiecare an (conform art. 28 al. 1 lit. d din Legea nr. 144/2007)

Cu privire la sumele plătite de ANI membrilor CNI, în răspunsul primit se precizează:
–   cheltuieli de deplasare la și de la domiciliu – 42.208,73 lei
–   cheltuieli necesare efectuării deplasărilor membrilor CNI în țară și în străinătate, în interesul realizării  obiectivelor Legii nr.144/2007 – 0 lei
–   indemnizațiile nete de ședință cuvenite membrilor CNI:
·  perioada 2008 – 2010 (aferentă primului mandat) – 550.138 lei
·  perioada 2010 – 2013 (aferentă celui de al doilea mandat)  – 26.592 lei (Un membru al CNI primește, în medie, o indemnizație netă de ședință în cuantum de 87 de Lei)

Cu privire la acțiunile disciplinare inițiate ANI a furnizat următorul tabel în care nu se regăsesc informații privind anul 2010.

Anul Acţiuni disciplinare initiate Abateri sesizate Sancţiuni aplicate
2008 – – –
2009 1 Art. 77, alin. (2), lit. j)  din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ”încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici”. Art.77, alin (3), lit b) diminuarea drepturilor salariale cu 15% pe o perioadă de până la 3 luni.
1 Art. 77, alin. (2), lit. i) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu”. Art. 77, alin (3), lit. d) “retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an”.
1 Art. 77, alin. (2), lit. k) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici. Art. 77, alin (3), lit. a) “mustrare scrisă”.
1 Art. 77, alin. (2), lit. k) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici. Art. 77, alin (6), clasat conform Hotărârii Nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.
1 Art.77, alin. (2), lit. a) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor” şi b) “neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor”.
Art. 77, alin (3), lit. e) ”destituirea din funcţia publică”.
1 ”Absențe nemotivate de la serviciu” în conformitate cu prevederile art.23 alin.(4) lit.c) din Regulamentul Intern al Agenției Naționale de Integritate”. “Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă” în conformitate cu prevederile art.264 alin.(1) litera f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare
2011 2 Art. 77, alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Clasat conform Hotărârii Nr. 1344/2007 art. 47, alin (1), lit. b) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.
2012 1 Art. 77, alin. (2), lit. a) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor” şi b) “neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor”. Clasat conform Hotărârii Nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.
1 Art. 43, alin. (1), Art.77, alin. (2), lit. f) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici “nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter”. Clasat cf. Hotărârii Nr. 1344/2007 art.47, alin (1), lit.b) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.
3 Art. 77, alin. (2), lit. b) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici  “neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor”. Art.77, alin (3), lit. a) “mustrare scrisă”.

4.2.4. Consiliului Național de Integritate
Întrebările adresate Consiliului Național de Integritate s-au referit la componența și activitatea acestui. În acest sens au fost adresate următoarele întrebări:
1. Componenţa nominală a comisiei de evaluare a Consiliului Naţional de Integritate
(conform art. 38/1 din Legea nr.144/2007);
2. Care au fost măsurile luate în urma analizării raportul anual de audit prevãzut la art. 33 din Legea nr.144/2007, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an (obligaţia de analizare e prevăzută în art. 38 al. 2 lit. g din Legea nr.144/2007);
3. Care au fost măsurile luate în urma analizării informărilor şi rapoartelor prezentate de preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an (conform art. 38 al. 2 lit. e din Legea nr.144/2007);
4.Câte recomandări aţi formulat cu privire la strategia şi activitatea ANI de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an; Menţionaţi unde sunt consemnate aceste recomandări (prevăzute la art. 38 al 2 lit. f din Legea nr.144/2007);
5. Numărul persoanelor din cadrul ANI (preşedintele şi vicepreşedintele ANI, precum şi personalul ANI) ale căror averi, interese şi incompatibilităţi au fost evaluate de către comisia specială din cadrul CNI prevăzută la art. 38/1 din Legea nr.144/2007, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an;
6. Câte recomandări privind modificările legislative privind prevenirea şi verificarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, respectiv privind controlul averilor, aţi adoptat, in ce constau acestea şi unde au fost consemnate, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an (aceste recomandări sunt prevăzute in art. 3 lit. b din Regulamentul de organizare şi funcţionare ANI);
7. Câte recomandări privind practicile şi procedurile administrative pentru aplicarea legislaţiei privind domeniile conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi declarării averilor, precum şi a prevederilor din alte acte normative aflate în strânsă legătură cu aceste domenii aţi adoptat, în ce constau acestea şi unde au fost consemnate, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an (aceste recomandari sint prevazute in art. 3 lit. d din Regulamentul de organizare şi funcţionare ANI);
8. Ce măsuri aţi luat în urma rapoartelor comisiei speciale privind evaluarea capacităţii manageriale a funcţiilor Agenţiei, la care se referă art. 14 al. 3 teza finala din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANI, în perioada 2008 – la zi, defalcat pentru fiecare an; menţionate unde sunt consemnate măsurile luate de dumneavoastră.
9. Cate sesizari/reclamatii ati primit (direct sau pe adresa comsiei de evaluare) in legatura cu activitatea Agentiei Nationale de Integriate (ANI), incepand cu anul 2008 si pana in prezent.
10. Cate dintre aceste sesizari/reclamatii s-au referit la incompatibilitatile, conflictele de interese si averea personalului ANI, inclusiv presedinte si vicepresedinte ANI
11. Cate dintre sesizarile/reclamatiile mentionate la pct. 1 si 2 din prezenta cere ati admis dv. sau comisia de evaluare.
12. Cate sesizari din oficiu cu privire la incompatibilitatile, conflictele de interese si averea personalului ANI, inclusiv presedinte si vicepresedinte ANI, ati intocmit dv. sau comisia de evaluare, incepand cu anul 2008 si pana in prezent

Din răspunsuri reiese că CNI a analizat și adoptat fără completări și observații rapoartele de audit ANI. Nu au fost indicate măsuri clare luate ca urmare a analizării rapoartelor de activitate ANI, făcându-se referire doar la faptul că au fost făcute recomandări și observații și rapoartele au fost trimise Senatului. De asemenea nu au putut fi identificate recomandări concrete făcute de CNI cu privire la strategie și activitatea ANI de evaluare a averilor, conflictelor de interese și incompatibilităților în perioada 2008-la zi; CNI rezumându-se să spună că a luat act de strategia ANI.

În perioada 2008-2013 doar 3 persoane au fost evaluate de către comisia specială din cadrul CNI cu privire la averi, interese și incompatibilități.

Cu privire la sesizările și reclamațiile primite în legătură cu activitatea ANI, în răspunsul primit se indică următoarele:
Perioada 2008-2009 (aferentă primului mandat)
Petiții Memorii Sesizări Plângeri
3 8 4 1
Perioada 2010 -2013 (aferentă celui de-al doilea mandat)
2 4 2

Dintre toate aceste doar 4 au vizat respectarea de către personalul ANI a regimului juridic al incompatibilităților precum și evaluarea averii dobândite. Celelalte 20 sesizări/ plângeri/ memorii/ petiții privesc alte aspecte ale activității ANI.

Dintre sesizările primite doar 4 sesizări îndeplineau condițiile legale pentru desfășurarea procedurii de evaluare. Nu au fost identificate elemente privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și nici diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de către persoanele evaluate.

Cu privire la celelalte întrebări răspunsul a fost că informațiile cerute se găsesc pe site-ul CNI.

Concluzii

Ca urmare a acestei monitorizări se desprind următoarele concluzii majore cu privire la activitatea CNI:

  • Accesul publicului larg este liber la ședințele CNI
  • Ședințele se desfășoară periodic cu respectarea cerințelor legale
  • Ședințele funcționează în special ca sesiuni de informare, în perioada de monitorizare nu a fost adoptată vreo decizie, hotărâre sau recomandare
  • Pe site sunt anunțate ședințele în timp util dar procesele verbale ale ședințelor apar cu întârzieri semnificative
  • O altă deficiență privind informarea cu celeritate a publicului, provenită tot din faptul că CNI este un organism nepermanent, este faptul că răspunsurile la cererile de informații de interes public sunt formulate și expediate solicitantului doar după ce sunt discutate în plen deși cel puțin unele dintre răspunsuri se referă la date concrete pe care secretariatul agenției le-ar putea furniza rapid.
  • Senatul nu a cerut niciun audit independent asupra activității ANI și CNI
  • CNI adopta fără completări rapoartele ANI
  • Din 2008 CNI a analizat doar 4 sesizări împotriva personalului ANI și nu a găsit nicio încălcare a regimului juridic al incompatibilităților și nici diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de către persoanele evaluate.

Citește și recomandările APADOR-CH de modificare a legislației ANI-CNI