Apel către Ministerul Educației pentru creșterea transparenței în școli

10.03.2016
Print Friendly, PDF & Email

                                                                                       

Consiliul Național al Elevilor împreună cu 15 organizații neguvernamentale solicită Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice modificarea Metodologiei de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât să se asigure transparența decizională și participarea tuturor actorilor sociali din învățământ în luarea deciziilor.

Momentan, conform unui studiu realizat de către Consiliul Național al Elevilor, sub 10% dintre unitățile de învățământ preuniversitar au publicat bugetul și hotărârile Consiliului de Administrație la loc vizibil, așa cum prevede Metodologia, care însă nu stipulează nici o sancțiune pentru neaplicarea legii. În același timp, dreptul de participare al actorilor sociali, în principal al elevilor, este limitat iar legea este eludată prin diferite mecanisme astfel încât elevii reprezentanți cu drept de vot să nu poată participa la ședințe sau să fie demiși, în cazul în care sesizează abuzurile școlilor.

Organizațiile semnatare consideră educația ca fiind un pilon fundamental și de relevanță maximă pentru România, iar transparența decizională în cadrul unităților de învățământ și luarea deciziilor în mod democratic, prin consultarea actorilor relevanți, în interesul educației, sunt principii sine-qua-non pentru o educație performantă. Comunitatea locală are dreptul să cunoască și să se implice în soarta educației, iar deciziile care sunt luate în cadrul școlilor trebuie să fie legale, transparente și să respecte principiile actului educațional, enunțate la art. 3 din Legea Educației Naționale.

În acest sens, organizațiile semnatare susțin:

1)      Introducerea prevederii că unitățile de învățământ au obligația de a publica bugetul și hotărârile Consiliului de Administrație la loc vizibil, public¸ deoarece unele școli interpretează „locul vizibil” ca fiind inclusiv cancelaria, pentru că e „vizibil pentru cadrele didactice”.

2)      Instituirea unui mecanism de sancționare  a documentelor (nulitatea documentelor care nu sunt făcute publice și care nu sunt cu decizii cu caracter individual, vizând întregul colectiv) și a directorilor care încalcă prevederile metodologiei, prin abatere disciplinară.

3)      Imposibilitatea reprezentantului părinților de a fi cadru didactic în respectiva școală sau care are funcție de conducere în cadrul IȘJ. În caz contrar, majoritatea membrilor CA (55%) vor fi în fapt reprezentanți ai cadrelor didactice, prin urmare nu mai putem vorbi de vreo importanță sau relevanță într-un for nedemocratic, în care deja majoritatea o are o categorie de reprezentanți

4)      Imposibilitatea Consiliului de Administrație să poată demite membri ai acestuia. Susținem principiul conform căruia singurul for care te poate demite din funcție este cel care te-a ales. Este nedemocratic să acorzi dreptul Consiliului de Administrație să poată demite membri aleși, având în vedere că aceste demiteri devin amenințări și cazuri concrete în care anumiți reprezentanți în Consiliul de Administrație care au sesizat abuzurile sunt demiși pentru că nu sunt părtași la încălcările procedurilor și sesizează aceste aspecte.

5)      Obligația de a convoca toți membri Consiliului de Administrație la ședințe, sub sancțiunea caracterului nestatutar al ședinței. Momentan, există cazuri în care directorii solicită doar prezența unui număr de membri astfel încât să existe cvorum, neexistând sancțiuni pentru „omiterea” unor membri.

6)      Publicarea din oficiu a bugetului școlii, a execuției bugetare, împreună cu sursele de finanțare și a raportului privind calitatea educației.

 

Propunerile de amendamente se regăsesc în Anexa acestei solicitări.

 

Organizații semnatare:

Consiliul Național al Elevilor

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

Asociația Elevilor din Bacău

Asociația Elevilor din Constanța

Uniunea Liceenilor Maghiari

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus

Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDem Just

Centrul pentru Resurse Civice

Coaliția pentru Educație

Confederația Caritas România

Consiliul Tineretului din România

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat

Organizația Salvați Copiii România

Societatea Academică din România

Anexă

 

Propuneri de modificare a OMEN 4619/2014

Pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Amendamente pentru transparență și bună guvernare

Nr. crt

Articol

Text inițial

Text propus

Justificare

1. Art. 1 Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale. Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților, cu autoritățile administrației publice locale, cu consiliul elevilor și cu organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniu. Considerăm că este opinată nevoia ca structurile de conducere ale unităților de învățământ preuniversitar trebuie să colaboreze cu reprezentanții elevilor, beneficiarii primari ai educației, și să se creeze cadrul prin care se stipulează că este indicat Consiliul de Administrație să colaboreze cu societatea civilă din domeniul educației.
2. Art. 5 e) Directorul emite decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs, o comunică membrilor și observatorilor și o afișează, la loc vizibil, la sediul unității de învățământ, precum și în toate structurile acesteia. Directorul emite decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs, o comunică membrilor și observatorilor și o afișează, la loc vizibil, public la sediul unității de învățământ, pe site-ul unității de învățământ, dacă există, precum și în toate structurile acesteia. Foarte multe școli din România au site propriu, iar componența Consiliului de Administrație ar trebui să fie transparentă și accesibilă pentru orice factor interesat.

Mai mult, răspunsul unor școli a fost că „la loc vizibil” poate însemna loc vizibil doar pentru cadre didactice (în cancelarie)

3. Art. 7 d) Se recomandă ca reprezentanții părinților în consiliul administrație să nu fie cadre didactice în unitatea de învățământ respectivă și să nu ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar. Reprezentanții părinților în consiliul administrație  nu pot fi cadre didactice în unitatea de învățământ respectivă și nu pot ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar. ,,Se recomandă” reprezintă o formulare care permite eludarea acestui articol. Într-o şcoală există sute de părinți, considerăm că există destui alți părinți care pot fi membri ai Consiliului de Administrație, în afară celor care sunt cadre didactice sau ocupă funcții în inspectoratul școlar, pentru a elimina conflictul de interese. Mai mult, profesorii au 44% din componența unui consiliu de administrație. Cu încă un reprezentant tot profesor în acea școală, cadrele didactice dețin majoritatea (55%) Consiliului de Administrație,ceea ce este nedemocratic și Consiliul  de Administrație își pierde rostul, având în vedere că în majoritatea covârșitoare a cazurilor, profesorii au aceeași poziție.
4. Art. 7 alin (4) Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu:

a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv;

 b) primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani; (abrogare)

c) condamnarea penală.

Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu:

a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv;

b) condamnarea penală.

Sancționarea disciplinară se aplică doar profesorilor și elevilor, cu toate că art. 7 alin (3) precizează că toți membri CA sunt egali în drepturi.

Mai mult, profesorii sunt cei care sancționează elevii, deci pot limita prezența unor reprezentanți ai elevilor care să reprezinte interese diferite de cele ale directorului. Elevii pot fi astfel sancționați doar pentru a putea fi eliminați din Consiliul de Administrație, cu toate că majoritatea covârșitoare a elevilor i-a votat ca reprezentanți. Nu credem că este reprezentativ ca o categorie de membri CA să fie dezavantajată și astfel, să se încalce egalitatea în drepturi.

5. Art. 8 (1) Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în următoarele situații:

a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele consiliului de administrație;

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoană respectivă;

c) ca urmare a renunțării în scris;

d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor  didactice.

Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în următoarele situații:

a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele consiliului de administrație;

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;

c) ca urmare a renunțării în scris;

d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice.

f) ca urmare a încetării calității de elev, în cazul reprezentantului elevilor.

6. Art. 8 (2) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administrație în următoarele situații:

a) săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității de învățământ;

b) neîndeplinirea atribuțiilor stabilite.

Abrogare.  Atât timp cât autoritatea care a delegat reprezentantul în CA consideră că îi reprezintă interesele în mod corespunzător, nu considerăm că este opinat a fi dreptul celorlalți membri CA să îl revoce din funcție. Menționăm aici cazul Colegiului Național ,,Gheorghe Șincai”  Baia-Mare, în care reprezentatul elevilor a fost revocat de către CA, cu toate că elevii îl susțineau, pentru că a făcut publice abuzurile pe care unitatea de învățământ le făcea.
7. Art. 11 alin (3) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.  Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătura. În cazul în care nu sunt convocați la ședință toți membrii de drept, toate hotărârile luate în ședința respectivă sunt nule. O nouă metodă de a asigura accesul doar unor membri ai CA la decizii și documente este convocarea astfel încât să se asigure cvorumul, dar fără convocarea tuturor membrilor. Membri CA sunt egali în drepturi iar participarea la ședințe este o obligație, absența nemotivată la mai mult de 3 ședințe atrăgând pierderea calității. Astfel, prevederile sunt încălcate/viciate de neconvocarea tuturor reprezentanților.
8. Art 14 alin (2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învăţământ. (2) Consiliul de administrație are obligația de a publica la avizierul unității de învățământ și pe site-ul unității de învățământ toate hotărârile luate în termen de 72 de ore de la aprobarea acestora. 

(3) Exceptează de la prevederile art. 14 alin. (2) hotărârile cu caracter individual, prin a căror publicare se poate leza imaginea unei persoane sau care conțin date cu caracter personal.

(4) Nepublicarea hotărârilor consiliului de administrație atrage nulitatea acestora.

(5) Consiliul de administrație are obligația de a publica la avizierul unității de învățământ bugetul pentru anul în curs și execuția bugetară pentru anul precedent. Bugetul unității de învățământ va fi prezentat defalcat, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice.

(6) Raportul privind calitatea educației în unitatea de învățământ preuniversitar pentru anul precedent se publică la avizierul unității de învățământ și pe site-ul școlii la începutul anului școlar.

(7) Orice persoană poate sesiza ministerul educației privind lipsa de transparență a unei unități de învățământ preuniversitar.

(8) Răspunsul sesizării precizate la art. 14 alin. (8) este acordat conform legii.

(9) Încălcarea prevederilor prezentei metodologii și nepublicarea documentelor se consideră abatere disciplinară pentru director.

Considerăm că transparența în educație este vitală, având în vedere importanța educației în comunitate și la nivelul beneficiarilor educației. Deși momentan se stipulează că CA-ul publică documentele la avizier sau pe pagina web, peste 90% dintre școlile din Romania nu au publicate deciziile la avizier, unul dintre motive fiind faptul că nu există sancțiuni în acest sens.

Mai mult, bugetul execuția bugetară și raportul privind calitatea educația sunt de interes public și trebuie publicate din oficiu.